Zoals we u aankondigden op 2 maart (NSPV Info nr 3) vond heden 4 maart een onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP) plaats onder voorzitterschap van minister Jan Jambon.

 

Welke zijn nu de aangepaste voorstellen van de regering om tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 (dat het gevolg was, moet het nog gezegd, van een beroep van ondermeer Sypol)?

  1. Een aanpassing van de wet van 28 december 2011 (pensioenwet ‘Di Rupo’) tot instelling van een overgangsregeling voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie “die hun pensioen konden vragen voor de datum van het arrest” (in de ruime zin). Dit betekent de mogelijkheid tot vertrek op hun vervroegde pensioenleeftijd (54 - 56 - 58) voor die personeelsleden die hun oorspronkelijke vervroegde pensioenleeftijd bereiken uiterlijk op 10 juli 2015.
  2. Een toevoeging aan het Mammoet-KB of RPPol, (geen overgangsrecht maar definitief statuut) tot instelling van een nieuw concept van eindeloopbaanregime met vrijwillige herplaatsing in een aangepaste betrekking voor de personeelsleden van minstens 58 jaar oud en met voortaan zonder voorwaarde van dienstanciënniteit in de openbare sector.
  3. Een toevoeging aan het Mammoet-KB of RPPol van een deel XIIbis - en dus in overgangsrecht – tot instelling van het recht op een verlof of een bezoldigde non-activiteit voorafgaand aan het pensioen vanaf 58 jaar voor de personeelsleden die hun oorspronkelijke preferentiële vervroegde pensioenleeftijd zullen bereiken tussen 11 juli 2015 en 31 december 2019 of die op datum van 11 juli 2015 tenminste 33,5 jaren anciënniteit in openbare dienst zullen hebben, en, in beide voornoemde gevallen, zich bevinden op minder dan of exact 4 jaar van hun nieuwe vervroegde pensioenleeftijd.

Tijdens de debatten heeft het NSPV met klem geëist dat de wetswijziging ter uitvoering van punt 1 zoals hierboven omschreven zo snel als mogelijk ten uitvoer zou worden gelegd. Onze politiemensen verwachten een correctie, hetzij om hun rechtmatige aanspraak op vervroegd pensioen aan de voorgaande preferentiële leeftijd te honoreren, hetzij het om eventueel hun loopbaan nog verder te kunnen zetten na deze leeftijd (zoals de regering aanmoedigt) en dat zonder verlies van rechten! De regering dient dit dossier dringend te deblokkeren!

Anderzijds, voor wat betreft het wachtgeld in het kader van de non-activiteit: de overheid heeft aangetoond dat de berekeningen die circuleerden manifest foutief zijn gebleken. Het NSPV zal nooit enig verlies op het uitgekeerde bedrag accepteren, zelfs miniem, en heeft de garantie verkregen van minister Jan Jambon dat het wachtgeld in geval van volledige loopbaan hetzelfde zal zijn dan het bedrag dat het personeelslid zou ontvangen bij vervroegd pensioen.

Deze voorstellen zijn dus overgangsregelingen (met uitzondering van punt 2, eindeloopbaanregime met vrijwillige herplaatsing) voor die politiemensen die zich het dichtst bij hun oorspronkelijke vervroegde pensioenleeftijd bevinden, maar het NSPV heeft zijn eis herhaald voor erkenning van het politieberoep als “zwaar beroep” opdat de overheid zodoende de jongere collega’s niet zou vergeten.

Wij hebben inmiddels al bereikt dat :

  1. Het recht op een bezoldigde non-activiteit vanaf 58 jaar van jaar tot jaar verlengd worden en dit tot de inwerkingtreding van de reglementering inzake “zware beroepen”.
  2. Wij bekwamen het engagement van de Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van de Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (en dus het engagement van de regering) dat de onderhandelingen met betrekking tot de pensioenen van alle werknemers in de schoot van het Nationale pensioencommissie zullen behandeld worden, voor wat het personeel van de politiediensten betreft, op het onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP).
  3. Wij verwachten nog een duidelijk engagement van de regering dat het politieberoep erkend zal worden als “zwaar beroep”: een erkenning van de gevaarlijkheid, de specificiteit en de moeilijkheidsgraad van ons beroep.

Tot besluit: een NOODUITGANG vanaf 58 jaar werd gecreëerd voor de oudste politiecollega’s MET DE GARANTIE dat de deur jaar na jaar open blijft voor de wat minder oude politiemensen, maar wij verwachten het duidelijk engagement van de regering om nu reeds het politieberoep voor onze jongere collega’s te erkennen als “zwaar beroep”.

Wij beloofden van hierop terug te komen met meer en betrouwbaar nieuws en wij zullen nog bij u terugkomen na het volgende onderhandelingscomité voor de Politiediensten (OCP) dat Minister Jan Jambon zo snel als mogelijk zal samenroepen om tegemoet te komen aan onze verzuchtingen.

Gert COCKX
Nationaal Voorzitter

Jérôme AOUST
Nationaal Secretaris


ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.