De indeling in klassen van de Calog-functies van niveau A bij de federale politie is opnieuw formeel vastgelegd. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft twee nieuwe wegingsbesluiten gepubliceerd nadat de vorige begin 2012 door de Raad van State waren vernietigd.


Op 1 januari 2007 is het nieuwe Calog-statuut in werking getreden. Een van de belangrijkste hervormingen daarbij is de aanpassing van de baremische loopbaan van het Calog-personeel. In tegenstelling tot de loopbaan van personeelsleden van niveaus B, C en D worden alle functies van niveau A gewogen. Op basis van dit gewicht wordt de functie ingedeeld in één van de 5 klassen (genummerd A1 tot A5). De verloning van een personeelslid is afhankelijk van de klasse waartoe zijn functie behoort. Het verdere verloop van de loopbaan hangt af van de geleverde inspanningen.


In een MB van 5 juni 2007 werd vastgelegd hoe de weging precies gebeurt, omzendbrief GPI 60 geeft toelichting. Zo zien we dat de functies worden gewogen op basis van een matrix met twee assen: de as ‘omkadering’ en de as ‘bijdrage’. Het is telkens aan de benoemende overheid om het systeem toe te passen. Voor de lokale politie is dat de gemeente- of politieraad (na overleg met het basisoverlegcomité). Voor de federale politie is de minister van Binnenlandse Zaken aan zet (op voorstel van de commissaris-generaal en de directeurs-generaal).


Vernietigd door Raad van State


In 2008 voegde de toenmalige Binnenlandminister de daad bij het woord. Op 8 december zorgde hij via een besluit voor de algemene indeling in klassen van de Calog-functies van niveau A bij de federale politie. Ook werden de klassen bepaald van elk betrokken personeelslid.


Op 22 juni 2010 kwam de minister met een nieuw besluit tot (her)indeling van de Calog-functies van niveau A bij de federale politie. Het gelijkaardige besluit van 8 december 2008 werd opgeheven.
De besluiten werden echter aangevochten bij de Raad van State. Volgens de verzoeker zouden de besluiten onder meer zorgen voor een verschil in behandeling tussen de personeelsleden. Ook het gebrek aan een voorafgaand advies van de Raad van State werd opgeworpen. Op 24 januari 2012 werd het besluit van 22 juni 2010 dan ook vernietigd. Hierdoor werd het besluit van 8 december 2008 opnieuw van toepassing. Maar ook dat werd enkele dagen later vernietigd, op 27 januari 2012.


Hersteld door twee MB's


Huidig minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, heeft dan ook de nodige stappen ondernomen om de wegingsbesluiten te herstellen. De nieuwe besluiten zijn op 16 april 2013 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Ze dateren echter al van 10 juli 2012.
Ze geven een overzicht van de verschillende ambten van niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie, hun weging en de klasse waarin ze zijn ingedeeld. Het eerste MB heeft uitwerking vanaf 1 september 2007 en treedt buiten werking op 28 februari 2010. Het tweede MB bevat 6 bijlagen met elk een afzonderlijke datum van uitwerking:

artikel 1 (bijlage 1) heeft uitwerking vanaf 1 maart 2010;

artikel 2 (bijlage 2) heeft uitwerking vanaf 1 augustus 2010;

artikel 3 (bijlage 3) heeft uitwerking vanaf 1 mei 2011;

artikel 4 (bijlage 4) heeft uitwerking vanaf 1 augustus 2011;

artikel 5 (bijlage 5) heeft uitwerking vanaf 1 november 2011;

artikel 6 (bijlage 6) heeft uitwerking vanaf 1 januari 2012.

Bronnen:
-Ministerieel besluit van 10 juli 2012 houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie, BS 16 april 2013.
-Ministerieel besluit van 10 juli 2012 houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie, BS 16 april 2013.

Extra informatie:
- Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, BS 31 maart 2001. (RPPol art. II.III.14)
- RvS 24 januari 2012, nr. 217.528.
- RvS 27 januari 2012, nr. 217.519.
- Ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, BS 29 juni 2007.
- Omzendbrief nr. GPI 60 van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, BS 29 juni 2007.


Inschrijven nieuwsbrief calog

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.