Tijdens het BOC werden volgende zaken besproken:

 • Goedkeuring en verslag vorige vergadering
 • Ter kennisgeving : nota uitstelbare interventies
  • Interventies die niet onmiddellijk afgehandeld moeten worden, zullen worden doorgegeven aan de wijkagenten
  • Er is sprake van een uitstelbare interventie indien:
   • Het misdrijf niet meer bezig is;
   • Er geen gewonden zijn;
   • Er geen gevaar meer is voor de fysieke integriteit van personen;
   • Er geen gevaar meer is voor bijkomende materiële schade;
   • Het uitstellen van de tussenkomst geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de vaststellingen
   • Het slachtoffer niet vraagt om onmiddellijke (wegens aanvaardbare reden(en)) geholpen te worden
  • De wachtleider heeft hierin de eindbeslissing
 • Varia
  • Gezien het vertrek van 2 middenkaders (1 mutatie + 1 opleiding CP) + de nakende verlofperiode (beperkte bezetting) + zwangerschap van 1 middenkaderlid + het bijkomende takenpakket van sommige middenkaders (evenementen, wapens, vervangend diensthoofd interventie, …) + (op korte termijn) pensioenen bestaat de vrees dat de wachtleiderdiensten niet meer gegarandeerd kunnen worden zoals het huidige systeem ze voorziet. Om geen wrevel binnen de groep te laten ontstaan vraagt het NSPV om een vergadering te beleggen met alle middenkaders. Sommige middenkaders hebben namelijk een mogelijke andere invulling voor het wachtleidersysteem. Voor het NSPV lijkt het aangewezen dat de middenkaders zelf eerst onderling uitmaken wat ze willen vooraleer wijzigingen zullen doorgevoerd of opgelegd worden.
  • Zullen verder nauwgezet en actief opgevolgd worden
   • Opmaak nieuwe nota’s inzake dienstplanning en verlofregeling (eerst nog nieuwe risicoanalyse)

Tijdens het CPBW werden volgende zaken besproken:

 • Goedkeuring en verslag vorige vergadering
 • Periodiek verslag IDPBW van 26/11/2016 tot 05/06/2017
 • Jaarverslag interne dienst PBW - Communicatie rond gasmaskers
 • Indienststellingsverslagen omslagvul- en frankeermachine Neopost
 • Vertrouwenspersoon
 • Contactfiche politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
 • Jaarverslag externe dienst PBW Idewe

Aangaande de bovenstaande onderwerpen werd voor verschillende punten extra uitleg gevraagd

 • Jaarverslag interne dienst
  • Aantal werknemers : Het NSPV vraagt of binnen het opgegeven aantal (113) ook de twee vrijwilligers werden opgenomen in het werknemerstotaal.
   • Het betreft twee personen (waarvan 1 gepensioneerde collega) die bijna op dagelijkse basis komen werken (administratieve taken).
   • Concreet werd gevraagd of ook deze mensen (ondanks dat ze geen contact hebben met de bevolking) aan medische controles onderworpen worden. Zij worden immers ook blootgesteld aan mogelijke gevaren / hinder / … , net zoals al het ander administratief personeel. Omdat ze bijna op zeer geregelde basis aanwezig zijn, moeten zij bovendien ook op de hoogte zijn van de lokale maatregelen bij brand, … .
   • Verder wordt ook gevraagd of ook zij (net omdat ze deeltijds tewerkgesteld worden, weliswaar op vrijwillige basis) kunnen genieten van de mogelijkheden die door het korps gegeven worden (bloedonderzoek, inenting griep, …).
  • Tijdens de opleiding EHBO en AED werd vastgesteld dat de AED-kit best aangevuld kan worden met een schaar, scheermesje en mondmasker. Dit werd ondertussen uitgevoerd.
  • Bij de toelichting van de vijf voornaamste thema’s van het jaaractieplan werd door het NSPV gewezen op de noodzaak van de samenstelling van een brandploeg en de nodige vormingen hiervoor. Dit zal verder uitgewerkt worden en zal onderdeel worden van het evacuatieplan en- oefening met hulp van externe dienst.
  • Omdat er een incident is geweest met asbest (brand) - evenwel zonder verdere gevolgen - vraagt het NSPV naar een werkwijze ‘hoe op te treden bij dergelijke incidenten’. Er werd daarbij gewezen op de aanwezigheid van mondmaskers in alle voertuigen. Het CIC beschikt daarnaast over dezelfde software en documentatie als de brandweer en kunnen dus nog voor de aankomst van de brandweer onze ploegen meedelen aan welke gevaarlijke stoffen zij blootgesteld kunnen worden.
  • Aansluitend op het vorige punt en aansluitend op de communicatie rond gasmaskers werd door het NSPV gevraagd of het gebruik en het aanbrengen van de gasmaskers als oefening binnen de interne GPI / TPI-opleiding gegeven kan worden. Dit in plaats van een geschreven gebruikershandleiding en de vrijblijvendheid om het op voorhand eens op eigen initiatief uit te proberen (zoals nu via mail gecommuniceerd werd). Aan ons voorstel zal tegemoet gekomen worden.
 • Ter bespreking : re-integratiebeleid van arbeidsongeschikte werknemers
  • Toelichting werd gegeven door arbeidsgeneesheer. Specifiek voor de politie zal er volgens de AG nog een apart beleid ontwikkeld worden (aparte wetgeving). De PZ wil desondanks toch al opstarten met de opmaak van een algemeen re-integratiebeleid.
 • Ter kennisgeving : bedrijfsrondgang
  • maandag 10 juli 2017 vanaf 9 uur zullen de drie gebouwen bezocht worden . Johnny zal namens het NSPV meegaan.
 • Varia
  • Door het NSPV werd gevraagd naar de mogelijkheid tot het instellen van free WIFI in het politiegebouw. Als argument werd o.a. aangehaald dat de gemeenten en steden zelfs hun openbare ruimten Wifi toegankelijk maken. Dit vormt voor de HCP en burgemeester geen enkel probleem en zal uitgevoerd worden.
  • Door het NSPV werd nogmaals gewezen op de huidige discussie over geweld tegen politie. We stelden vast dat er in heel 2016 15 feiten in het register vermeld. Voor de eerste 3 maanden van 2017 waren er als 6 feiten inzake geweld tegen politie. We vragen met aandrang dat dat er een actiever beleid gevoerd wordt zowel door het beleid, zowel door de diensthoofden als door de vakbonden zelfs om hun personeel en leden aan te zetten alle feiten te laten melden. Dit wordt ook belangrijk voor de toekomst. Als we minister Koen Geens mogen geloven, komt er een nultolerantie voor elk feit van geweld tegen politiemensen, indien ook maar een minimum aan bewijs over gevonden is. Eens deze maatregel van toepassing is, wordt het ook belangrijk om deze bewijsvoering terug te vinden in de processen-verbaal.

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1