Op 29 september 2015 werd het Koninklijk Besluit van 24 september 2015 gepubliceerd, dat de nieuwe basisopleiding voor de leden van het basiskader van de politie regelt.

Destijds hadden we tevergeefs geprobeerd de overheid te beïnvloeden met betrekking tot de starheid van de tekst, en in het bijzonder met betrekking tot het ontbreken van beraadslaging aan het einde van blok 1 en de onmogelijkheid om beroep aan te tekenen in geval van een herstart van het blok of een definitieve mislukking.  Het leek ons duidelijk dat sommige kandidaten het ene of het andere blok opnieuw zouden moeten beginnen zonder dat dit echt noodzakelijk/wenselijk is - wat met name aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt - en dat sommige kandidaten het risico liepen te mislukken zonder enige beraadslaging en zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

De publicatie op 3 februari 2020 van het koninklijk besluit van 13 januari 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2015 en het ministerieel besluit van 13 januari 2020 tot regeling van de studies en examens met betrekking tot de basisopleiding heeft meer dan 4 jaar geduurd.

Wat verandert er concreet?

In de eerste plaats moet erop worden gewezen dat de opleiding zelf niet wordt veranderd.  De uitwerking in 2 blokken, clusters, stages, ... blijven van kracht.

De voorwaarden voor succes zijn ook niet veranderd.  De aspirant,  in blok 1 (of blok 2) die 12/20 krijgt voor elk cluster en niet de onvoldoende vermelding heeft voor zijn professioneel functioneren, zal dus geslaagd zijn. Voor blok 1 zal de aspirant die niet lager scoort dan 10/20 (zonder het behalen van 12/20), in staat zijn om het blok opnieuw te starten.  In dit geval heeft hij, net als voorheen, slechts recht op één zitting.

Nieuw is dat er voortaan aan het einde van blok 1 wordt beraadslaagd. Een jury kan op basis van de dossiers de kandidaat toestaan door te gaan naar blok 2, of zelfs in een met redenen omkleed advies aan de directeur-generaal van Human Resources Management voor te stellen het blok opnieuw op te starten.

Aan het einde van blok 2, als het overleg al heeft plaatsgevonden, zou de jury een relatief beperkte beslissingsbevoegdheid hebben.  De recente amendementen versoepelen de regels en geven de jury meer beslissingsvrijheid.

Bovendien zal de directeur-generaal van de directie Human Resources en Informatiebeheer van de Federale Politie ook kunnen beslissen om de basisopleiding geheel of gedeeltelijk te doorlopen of om de opleiding geheel of gedeeltelijk opnieuw op te starten.

Of het nu gaat om blok 1 of blok 2, de kans op succes zal waarschijnlijk toenemen.

Bovendien wordt de nadruk gelegd op een standaardisering van de inhoud van de verschillende clusters en het aantal uren dat eraan wordt besteed, door de opstelling van de clusterfiches door de directeur van de personeelsdirectie van de Federale Politie.

Het is belangrijk om te specificeren dat de bepalingen met betrekking tot het succes van een aspirant met terugwerkende kracht van toepassing zijn tot 1 oktober 2019.

Er zij ook op gewezen dat voor blok 2, terwijl momenteel een eindexamen werd georganiseerd aan het einde van het blok, de examens van de eerste sessie voortaan worden georganiseerd aan het einde van het overeenkomstige cluster, en voor de clusters 7 tot en met 3, nadat de aspirant heeft deelgenomen aan de alternerende opleiding met betrekking tot het betrokken cluster.  De eventuele tweede sessie examens worden minimaal 15 dagen en maximaal 20 werkdagen na de eerste sessie van de geïntegreerde test, die aan het einde van blok 2 blijft staan, georganiseerd.

Deze bepalingen over de organisatie van de examens van blok 2 treden in werking op 1 december 2019.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.