De laatste weken zijn we enorm opgeschrikt door een onbekende en onzichtbare vijand, het COVID-19.

Om de verspreiding van dit virus tegen te gaan heeft de overheid een aantal drastische maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen hebben om diverse redenen een enorme impact op de dagelijkse werking van de politie.

Het NSPV heeft niet geaarzeld om de voorzitter van het Hoger overlegcomité van de politiediensten aan te schrijven om de bestaande omzendbrief GPI betreffende de overdracht van de verloven van 2019 met onmiddellijke ingang aan te passen.

De Minister van Binnenlandse zaken heeft aan deze legitieme verzuchting gevolg gegeven.

Er wordt beslist dat alle personeelsleden van de geïntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof mogen opnemen tot en met 31 december 2020

Indien personeelsleden van de geïntegreerde politie hun jaarlijks vakantieverlof van 2019, wegens weigering, moederschapsverlof of afwezigheid wegens ziekte, niet hebben kunnen opnemen tijdens de beschouwde periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, wordt hen toegestaan dit verlof over te dragen tot 31 december 2021.

 

Bijzondere tijden vergen echter ook bijzondere maatregelen. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in een bijzonder Ministerieel Besluit (MB van 18 maart 2020) bepaald dat tijdens de periode van de coronacrisis er kan afgeweken worden van alle bepalingen betreffende de organisatie van de arbeids- en rusttijden.

 

Tijdens het Hoger Overlegcomité van 18 maart 2020 (via TEAMS) heeft het NSPV-uitleg gevraagd over deze bijzondere toestand omdat vast wordt gesteld dat er verschillende beslissingen allerhande op diverse niveaus worden genomen. Hetgeen vaak tot verwarring, frustratie en onbegrip leidt.

De voorzitter van het Hoger Overlegcomité geeft mee dat er een bijzondere taskforce is opgericht binnen de geïntegreerde politie met diverse partners, met als doel de dagelijkse operationele werking te monitoren en een vorm van eenvormigheid te verkrijgen in de diverse acties.

Deze bijzondere tasforce vergadert minstens één keer per dag.

  • Het NSPV heeft volgende punten mee gegeven aan de overheid om te behandelen op de taskforce:
  • Heel vlug werk maken van een eenduidige, duidelijke en ondubbelzinnige communicatie.
  • Zo veel mogelijk de diverse beslissingen in politiezones en diensten oplijsten en op elkaar afstemmen. De medewerkers hebben nood aan een uniforme manier van werken door heel de organisatie.
  • Het NSPV eist ook dat de overheid het personeel toe laat om reeds gepland verlof tijdens deze periode terug in te trekken.  
  • Het NSPV eist ook dat het personeel niet gestraft wordt door deze crisis. Wij wensen dat op 13 maart 2020 een nulmeting zou plaats hebben van de gepresteerde uren.  Minstens dat er een regeling komt waar het personeel niet de dupe van is.

 

Het NSPV eist ook dat de rekrutering en selectie van nieuwe kandidaten per onmiddellijke ingang stopt. 

In het kader van de bescherming van zwangere werknemers vragen wij bijzondere maatregelen.

Tevens kunnen we niet akkoord gaan dat het poetspersoneel gecontamineerde ruimten moet reinigen. Onzes inziens bestaan hiervoor bijzondere procedures en firma’s.

Wij vragen ook beeldvorming over de verschillende onthaaldiensten en de genomen maatregelen.

Tevens moet er nagedacht over het beschikbaar stellen van de nodige beschermingsmiddelen.

 

De overheid geeft een overzicht van de operationele beslissingen. De lokale politie zal voornamelijk instaan voor het vaststellen van de diverse overtredingen inzake de bijzondere maatregelen. Sommige eenheden van de federale politie zullen hiervoor steun bieden maar het zwaartepunt van de federale politie ligt op een algemene reserve en oriëntering naar fenomenen als grenscontrole (indien nodig) en transmigratie.

De werking van de verschillende directies van de federale politie wordt toegelicht.

Het NSPV begrijpt ten volle de uiterst moeilijke periode en de verschillende beslissingen op het operationeel vlak die moeten genomen worden.

Wij vragen uiteraard dat de overheid rekening houdt met de verzuchtingen van het personeel.

De voorzitter van het hoger overlegcomité heeft verschillende keren onderstreept dat in deze periode het gezond verstand moet primeren en dat het totaal geen zin heeft om in een conflictmodel te gaan leven met het personeel. De taskforce zal al onze vragen behandelen en trachten oplossingen uit te werken die operationeel en menselijk haalbaar zijn.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.