Op het hoc 257 werd de verplaatsingsvergoeding woon-werkverkeer met persoonlijk voertuig besproken de Covid-19 periode. 

Het NSPV heeft een duidelijk en eenduidig standpunt gevraagd. 

In haar FAQ van 12 mei deelt de overheid haar standpunt mee : 

  •  De regeling is van toepassing op alle leden van de geïntegreerde politie. 
  • De regeling is met terugwerkende kracht van toepassing. 
  • Momenteel zoekt de overheid een oplossing om de administratie op een vlotte manier te laten verlopen. 

De modaliteiten kan u terugvinden in de FAQ  (hier)

Woon-werkverkeer (Update 12/05)

Tussenkomst in de vervoerskosten bij het gebruik van het persoonlijk voertuig tijdens de COVID-19-crisis.

De tussenkomst voor woon-werkverkeer tijdens de Covid-19-crisis is uitgebreid.

Een personeelslid van de Geïntegreerde Politie zal een tussenkomst voor woon-werkverkeer kunnen vragen op voorwaarde dat aan elk van onderstaande punten voldaan is:

  • Het personeelslid, operationeel of burgerpersoneel, is tijdens de COVID-19-periode door haar of zijn hiërarchische overste met dienst bevolen op de gewone werkplaats.
  • Het personeelslid maakt gebruik van haar/zijn persoonlijk voertuig om zich te verplaatsen naar het werk.
  • De medewerker was verhinderd om of wenste geen gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Je kan deze tussenkomst nog niet aanvragen. Momenteel wordt in nauwe samenwerking met het Sociaal Secretariaat GPI onderzocht in hoeverre het aanvraagformulier en de behandeling nadien voor deze tussenkomst geautomatiseerd kunnen worden.

Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht tot de begindatum van de COVID-19-maatregelen op 18 maart 2020. De maatregel is van toepassing op alle medewerkers van de Geïntegreerde Politie die hun persoonlijk voertuig gebruikt hebben om zich te verplaatsen tijdens de COVID-19-periode, ongeacht of ze gratis openbaar vervoer genieten of niet.

Deze maatregel zal niet meer van kracht zijn als de gezondheidscrisis eindigt.

Het openbaar ambt nam de beslissing van de bestaande tegemoetkoming uit te breiden rekening houdend met het feit dat de continuïteit van de openbare dienstverlening moet worden gewaarborgd. Ze hebben daarnaast ook rekening gehouden met de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 bij de bevolking tegen te gaan.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.