1. OKB : betreffende het in aanrekening nemen voor het pensioen van bepaalde premies inzake competentieontwikkeling toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten 

  Er is een algemeen akkoord over de ontwerptekst. NSPV brengt aan dat er collega’s zich hadden ingeschreven voor de opleidingen maar die niet hebben plaats gevonden. Er zal specifiek voor deze mensen een GPI volgen. Eventuele problemen mogen rechtstreeks aan DGR worden overgemaakt.

 2. OKB vergoeding begrafeniskosten NAVAP 

  Volgend ontwerp werd voorgesteld en goedgekeurd 
  Bij overlijden van een personeelslid in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering wordt een vergoeding wegens begrafeniskosten toegekend volgens de nadere regels bedoeld in artikel XI.IV.1.1°. 
  Het bedrag van de in artikel XII.XIII.7 bedoelde vergoeding komt overeen met een twaalfde van het brutojaarbedrag van het wachtgeld dat het personeelslid in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering ontving of zou moeten ontvangen hebben.”. 
  Opmerking het brutobedrag zal overeenkomen met het nettobedrag gezien deze onbelast is.
 3. OKB Moederschapsbescherming EDA voortgezette opleiding valse en vervalste identiteitsdocumenten 

  De berekeningswijze van het moederschapsverlof werd aangepast en neemt zijn start op 01 maart 2020. De administratieve toestand moet voor de rechthebbenden vanaf die datum worden aangepast als volgt: 
  Het personeelslid kan de laatste twee weken van de postnatale rustperiode op haar verzoek  
  Laten omzetten in verlofdagen van postnatale rust, wanneer het personeelslid de arbeidsonderbreking na de negende week met ten minste twee weken kan verlengen. 
   
  Ten laatste vier weken voor het einde van de verplichte periode van postnatale rust, brengt het personeelslid de overheid waaronder het ressorteert schriftelijk op de hoogte van de omzetting en de planning. 
  De verlofdagen van postnatale rust worden opgenomen binnen acht weken te rekenen vanaf het einde van de ononderbroken periode van postnatale rust.”.
 4. EDA functionele opleiding : 

   luik INP – OGP 
  FGO rechercheur 
   
  De Overheid wil de bestaande opleiding inkorten. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht om in alle transparantie tot de nodige besluiten te komen. Daarna zal dit kunnen bestendigd worden. De Overheid is hiermee akkoord 
 5. EDA functionele opleiding: het plakken van lokalisatiemiddelen – End User 

  Dit dossier wordt volledig herbekeken met een risicoanalyse, geen opsplitsing tussen de opleiding en het operationeel gedeelte. Volgend OCP komt dit opnieuw op de agenda.
 6. EDA voortgezette opleiding valse en vervalste identiteitsdocumenten 

  Door heel wat onduidelijkheid met betrekking tot wie tot welke opleiding toegang heeft en welk niveau nu juist van toepassing is (ref eerste opleidingen na de politiehervorming), wordt het dossier on hold en komt het in een later stadium opnieuw op de agenda met de nodige duidingen
 7. EDA Functionele opleiding – Forensic - Intermediate + Extractfiche 

  Over deze EDA is er een akkoord. Er wordt gevraagd, gezien de Engelse terminomogie, om een premie te voorzien voor Engelse taal. De Overheid zal dit bekijken met de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken.
 8. EDA Voortgezette opleiding – Forensic - Intermediate + Extractfiche 

  Over deze EDA is er een akkoord. Er wordt gevraagd, gezien het gebruik van Engelse terminologie, om een premie te voorzien voor de Engelse taal. De Overheid zal dit bekijken met de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken
 9. Varia : Softshell 

  De Overheid beweert dat dit dossier voor het einde van 2020 dient onderhandeld te worden. Wij stellen vast dat verschillende zones de Softshell reeds in gebruik hebben wat in principe niet kan. Wij vragen om duidelijk de methodologie uit te werken. De Overheid komt volgend HOC met een concrete timing. 
  De Softshell zal de verkeersparka NIET vervangen en zal zo in een schrijven kenbaar worden gemaakt aan de politiezones.
 10. Varia Consumptiecheque

  De Minister heeft hierin recentelijk een beslissing genomen en blijft bij het standpunt dat hij dit niet toekent aan de Geïntegreerde politie
 11. Kosten verplaatsingsvergoeding tijdens Corona 

  Alle personeelsleden hebben hierop recht voor de periode van 13 maart tot en met 30 juni 2020 voor elke dag zij met dienst waren bevolen. 
  Er zal via de FAQ een verduidelijking worden geschreven aan alle personeelsleden.