Besproken punten HOC 273

  • Aanvraag afwijking ATO Brexit

De Overheid geeft een stand van zaken en vraagt een afwijking voor de federale diensten en politiezones die betrokken zouden kunnen geraken bij de BREXIT.

De Overheid beweert dat de personeelsleden maximaal 12 uren dienen te presteren (verplaatsingen inbegrepen).

Het NSPV stelt een heel aantal zaken aan de kaak, vooral met betrekking tot de omstandigheden waarin de personeelsleden dienen te werken. Er kunnen ook geen garanties worden aangereikt om het maximaal aantal diensturen te waarborgen. De Overheid dient eenvormig de personeelsleden op het terrein te ondersteunen. De huidige situatie sterkt ons niet in ons vertrouwen.

Er wordt een taskforce opgestart ter begeleiding van deze operatie. Voor het NSPV zal Wesley Huysentruyt de referentiepersoon zijn.

Volgende week komt de vraag tot afwijking opnieuw op de agenda.

 

 

  • RA dynamische explosievenhond en geleider

 

Het erkenningsdossier moet nog op het onderhandelingscomité komen. Vandaag wordt de RA voorgelegd. De RA spreekt enkel over de hond en niet over de geleider. Dit zijn twee aparte dossiers.

Er wordt een positief advies gegeven.

  • RA kledij hoge zichtbaarheid

 

De RA wordt kort toegelicht. Het NSPV stelt dat in de onderhandelingen per functie moet worden bekeken welke aanpassingen dienen gedaan te worden. In dit dossier moet er uniformiteit zijn.

De RA zal tegen volgende week aangepast en duidelijk beschreven worden.

  • Pool CSI-CBRN: introductie en presentatie van:

Er wordt een algemeen akkoord gegeven aan de RA en het verbeterplan kan als voorbeeld dienen voor andere dossiers.

  • IRI DRP

 

Naar aanleiding van de vergadering van vorige week werd de nodige info verstrekt in de technische werkgroep. Er is een algemeen positief advies van de vakbonden.

  • IRI CGWB arbeidsgeneeskunde

 

Begin november werd de uiteenzetting gedaan en was er een informeel akkoord. Er is een algemeen positief advies van de vakbonden

  • IRI DAH

 

Er werden aanpassingen gevraagd door de vakbonden en deze werden uitgevoerd. Er is bijgevolg een algemeen positief advies van de vakbonden behalve voor Antwerpen waar de decentralisatie verder uitgewerkt moet worden.

  • IRI DAS

 

Er werd een begeleidingsfiche opgesteld waarvoor in de voorbereidende vergadering een akkoord werd gevonden. Een aantal bijsturingen werd reeds uitgevoerd.

Overgangsmaatregelen naar het nieuwe IRI zullen worden uitgewerkt door een begeleidingscommissie onder verantwoordelijkheid van DRP.

Er wordt positief geadviseerd voor de documentatie die momenteel beschikbaar is. Het definitieve IRI DAS moet nog goedkeuring dragen.

 

  • Opschorting baremische opleidingen

 

Voorstel om de baremische verhogingen te laten doorgaan zonder de gevolgde opleidingen en dit voor alle betrokken personeelscategorieën. De Overheid zal bekijken hoe dit technisch kan worden uitgevoerd.

Het NSPV stelt voor om alle personeelsleden 1 dag opleiding gratis te geven voor de opleiding van 2020.

 

  • Aspiranten

 

Er werden een aantal maatregelen getroffen om werkplekleren/stages/schieten te laten doorgaan. Nu komen de vragen toe wat er met de andere vakken dient te gebeuren. Om de geruchten kort te knippen wensen wij dit te bespreken op het overleg. Het doel is om de aspiranten binnen een redelijke termijn een einddoel te geven. Een verlenging van de opleiding lijkt ons niet aangewezen.

Er stelt zich momenteel een probleem met de praktische beslagenheid van de aspiranten. Zij moeten in de meest gunstige omstandigheden hun stages kunnen aanvatten.

Volgende week komt de Overheid terug aan tafel met externe adviezen.

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.