Verkiezing van de Nationaal Secretaris: oproep tot kandidaatstelling

Tijdens de statutaire Algemene Vergadering van 25 maart 2022 om 9 uur, die zal worden gehouden in de Cercle du Lac, Boulevard Baudoin Ier, 23 in 1348 Louvain-la-Neuve, zal de verkiezing van de Nationaal Secretaris van de vzw NSPV plaatsvinden bij geheime stemming conform artikel 21 bis van de statuten

Kandidaturen voor het mandaat van nationaal secretaris moeten worden gericht aan de nationale voorzitter van het NSPV, Carlo Médo, op het volgende adres :

  • Romboutstraat, 1/11 in 1932 ZAVENTEM
  • of per e-mail naar cm@nspv.be,

Uiterste datum : 22 februari 2022 om 24:00 uur

De kandidaturen moeten voldoen aan de volgende artikelen van het algemeen reglement van inwendige orde van het NSPV :

Artikel 16. De bestuurders die rechtstreeks verkozen worden en die een nationaal mandaat hebben, maken verplicht deel uit van een van de taalstelsels. De NV mag geen deel uitmaken van hetzelfde taalstelsel als de NS.

Artikel 95. Op nationaal vlak, alsook op provinciaal vlak en op het vlak van de afdelingen of pijlers worden de raden en bureaus om de 5 (vijf) jaar opnieuw samengesteld door middel van verkiezingen. De samenstelling van de nieuwe organen, raden en bureaus, die in ieder kiescollege verkozen moeten worden, gebeurt op basis van gegevens uit de nationale database van leden op 31 december die voorafgaat aan het verkiezingsjaar.

Artikel 98. De verkiezingen zijn intern aan de vereniging. Verkiezingsreclame, onder welke vorm dan ook, blijft bijgevolg ook intern aan de vereniging. De verkiezingscampagne is beperkt tot 30 dagen voorafgaand aan de betrokken verkiezingen. De kosten inherent aan de verkiezingsreclame van een kandidaat worden nooit betaald door de vereniging.

Artikel 99. De verkiesbaarheidsvoorwaarden moeten ten laatste op de dag van de verkiezing vervuld zijn.

 

 

Artikel 101. De administratieve toestand actieve dienst is verplicht om onderstaande mandaten te mogen uitoefenen: 1° Op nationaal niveau: NV, NS, afgevaardigde van de Duitstalige Gemeenschap, alle andere leden die een provincie vertegenwoordigen in de raad van bestuur; 2° Op provinciaal niveau of op afdelings- of pijlerniveau: PV, PS, de pijlersverantwoordelijken en de afdelingsvoorzitters.

Artikel 103. Kandidaten voor een mandaat opgenomen in art. 101.1° moeten één van onderstaande functies ten minste in de 4 voorgaande jaren uitgeoefend hebben: 1° lid van een bureau op nationaal of provinciaal vlak; 2° lid van een provinciale raad; 3° vast afgevaardigde.

Artikel 105. De raad van bestuur kan op voorstel van het nationaal bureau van voornoemde voorwaarden afwijken, met voorbehoud van de bepalingen opgenomen in paragraaf 2. Ieder lid dat de hoedanigheid van afgevaardigde ten minste in de afgelopen 2 jaar niet bezat of die de basisopleiding voor afgevaardigden of een gelijkwaardige opleiding niet heeft gevolgd, is niet verkiesbaar.

Artikel 106. Om belangenconflicten of risico’s van beïnvloeding te vermijden, mogen echtgenoten, inclusief bloed- en aanverwanten tot de derde graad, geen lid zijn in een verkiesbare functie van eenzelfde raad of bureau op om het even welk niveau binnen de vereniging. De nieuwe samenlevingsvormen kunnen gelijkgesteld worden aan de hoedanigheid van bloed- of aanverwantschap. De raad van bestuur kan hier uitzonderlijk van afwijken. Deze afwijkingen zijn slechts geldig voor de duur van een mandaat en kunnen steeds om gegronde redenen herroepen worden. Indien leden met een verboden bloed- of aanverwantschap gelijktijdig verkozen worden, zal de verkozene met het meeste aantal kiezers prioritair zijn functie kunnen opnemen, bij gebrek aan een vrijwillige intrekking van de kandidaatstelling.

Artikel 114. Uiterlijk 45 dagen voor de verkiezingen worden de kiezers opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezingen en, voor zover ze zich willen inzetten voor de uitbouw van de vereniging, zich kandidaat te stellen. De oproepingsbrief of –mail vermeldt in het bijzonder: 1° datum, uur en plaats van de verkiezingen; 2° wie kan kandideren en hoe dat moet gebeuren

Artikel 115. Kandidaturen dienen schriftelijk te worden ingediend, uiterlijk 30 dagen voor de verkiezingen en toe te komen bij de secretaris van het bestuur dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen. Na controle van de geldigheid ervan worden de kandidaturen overgemaakt aan de voorzitter van het bestuur op het hoger niveau en dat, uiterlijk 20 dagen voor de verkiezingen. Een copie van de kandidaturen wordt altijd overgemaakt aan de NV die onmiddellijk een afschrift bezorgt aan de voorzitter van de arbitragecommissie in geval er betwisting mogelijk is.

Artikel 116. Wanneer de voordracht van een kandidaat onregelmatig lijkt of de verkiesbaarheid wordt betwist, informeert het ontslagnemend bestuur of het hoger bestuur onmiddellijk de NV die de betrokken kandidaat hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stelt. Uiterlijk binnen de 2 dagen na die kennisname kan de kandidaat een memorie tot betwisting indienen bij de NV die beslist, na advies te hebben ingewonnen van de voorzitter van de Arbitragecommissie.

Artikel 117. Nadat de kandidatenlijsten werden vastgelegd door het nationaal bureau, worden deze kenbaar gemaakt uiterlijk 8 dagen voor de verkiezingen.

 

Carlo MÉDO - Nationaal Voorzitter

 

OPEN