Politie- en Civiele Veiligheidsdiensten Staatsveiligheid - Het NSPV ondersteunt deze promotie.

Geharmoniseerde/uniforme basiscommunicatie voor de promotie :

 1. Op 10 december 2016 vond de slotceremonie plaats van de laatste promotie van de Laureaten van de Arbeid voor de beroepssector van de “Politie- en Civiele Veiligheids- diensten, Veiligheid van de Staat” onder de Auspiciën van het Koninklijk Instituut van de Eliten van de 437 medewerkers van de Lokale Politie, de Federale Politie, tevens de brandweerkorpsen en de civiele bescherming werden vereerd met een ereteken van Laureaat van de Arbeid. De medewerkers werden in de schijnwerpers geplaatst voor hun verdiensten en hun dagelijkse bijdrage tot de openbare veiligheid in het belang van alle medeburgers.
  Een nieuwe promotie gaat van start.

 2. Het Koninklijk Instituut van de Eliten van de Arbeid gaat voor de fundamentele zingeving van arbeid voor iedereen, de directe omgeving en de samenleving. Het erkennen van de waarde van kwaliteitsvol werk en de betrokkenheid van de medewerker hierbij, heeft invloed op het welzijn van alle medewerkers.

 3. De werkzaamheden van het Organiserend Comité “Politie- en Civiele Veiligheidsdiensten - Veiligheid van de Staat” passen binnen deze gedachtegang. Het Comité vraagt voor de promoties geïnitieerd door het KIEA, bijzondere aandacht voor alle medewerkers binnen de sector, zonder enig onderscheid, ongeacht hun functie, opdrachten en standplaats. Het Organiserend Comité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken Politie- en Veiligheidsdiensten en hun vakorganisaties, wil met de opgestarte promotie :
  1. elke medewerker in alle diversiteit, waarderen;
  2. bijdragen tot de fierheid om een veiligheidsberoep uit te oefenen;
  3. een bijzonder ereteken uitreiken aan medewerkers, ongeacht hun leeftijd, en zo de anonieme toekenning van louter door anciënniteit verworven eretekens overstijgen.
  4. jongere medewerkers te motiveren en oudere medewerkers te waarderen.

 4. De procedure omvat de kandidatuurstelling ingediend door de kandidaat-laureaat zelf, of zijn collega of door een leidinggevende, en het beantwoorden van een minimum aantal vragen. Die hebben betrekking op de persoonlijke beleving van beroepspraktijk in het perspectief van de waarden van de betrokken Na een positieve beoordeling door het Organiserend Comité en de publicatie via een Koninklijk Besluit wordt de uitreiking van het ereteken voorzien op federaal niveau, evenals dat van het getuigschrift op plaatselijk niveau.
  De inrichtende instanties verzoeken de betrokken organisaties en hun diensten om, op een gepaste wijze, ook de personeelsleden die na de laatste promotie van 10 december 2016 met pensioen gingen, in kennis te stellen. Zoals voorzien in het reglement kunnen zij immers ook aanspraak maken op de erkenning.
 1. Kandideren via de voorziene inschrijvingsformulieren.

website KIEA algemeen : https://iret-kiea.be/?lang=nl

specifiek voor de sector : https://iret-kiea.be/procedures/s111/?lang=nl