De laatste uren hebben we heel wat vragen gekregen over de toekomst van de NAVAP.

Zoals we reeds in onze videoboodschap hebben meegegeven heeft de Regering eenzijdig en eenduidig beslist tijdens haar begrotingsconclaaf, dat het systeem van de NAVAP tegen 2030 in een uitdoofscenario dient geplaatst.

De minister van binnenlandse zaken heeft hiertoe de opdracht gekregen. Ze moet tegen oktober 2023 een ontwerp van Koninklijk Besluit opstellen die deze uitdoving mogelijk maakt.

Uiteraard zijn we als vakorganisatie niet akkoord met deze gang van zaken en ik kan u nu reeds meedelen dat we met onze syndicale collega’s aan het overleggen zijn om actie te voeren. Wij houden u op de hoogte van deze acties en hopen massaal op uw steun en aanwezigheid.  Deze acties kunnen allerlei vormen aannemen.

Wij voegen hieronder de tekst zoals we ze momenteel hebben kunnen bekomen. Ze laat niets aan de verbeelding over. Deze Regering is haar politie niet gunstig gezind. Ze heeft de mond vol van de essentiële rol van de politie in onze maatschappij; maar als het er op aan komt dan geeft ze niet thuis.

Een absolute kaakslag voor alle collega’s in het werkveld.

 

Wij voegen hier de tekst omdat we weten dat u bezorgd bent en we delen die bezorgdheid.

Op dit ogenblik heeft het Parlement haar vertrouwen geschonken aan de Regering.

Maar ons vertrouwen is ze alleszins kwijt.

 

Sectoraal akkoord Geïntegreerde Politie – NAVAP

Gevolg gevend aan de beslissing van de ministerraad van 1 april 2022, wordt met ingang van 1 oktober 2023 de pecuniaire herwaardering ter uitvoering van het sectoraal akkoord GPI geïmplementeerd.

Op 1 oktober 2023 zal een eerste stap genomen worden inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord (45%), op 1 oktober 2024 de volgende stap (90%) en vanaf 1 oktober 2025 (100%) zal het akkoord op kruissnelheid worden uitgevoerd.

Dit gebeurt via een structurele vermeerdering op de personeelskredieten van de federale politie en middels bijkomende dotaties aan de lokale politiezones, met als doel hen voor 100% te compenseren.

De eventuele meerkost die voortvloeit uit de implementatie van het kwalitatief luik van het sectoraal akkoord GPI gebeurt binnen de bestaande kredieten.

De kredieten voorzien voor het sectoraal akkoord GPI van zowel de federale als de lokale politie worden geblokkeerd in afwachting van validering door de ministerraad van een ontwerp van koninklijk besluit van de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de uitdoving van NAVAP, volgens het hiernavolgend schema (gespreid t.e.m. 2030) :

- de leeftijd van 58 jaar, voorzien in art. 12.13.1., eerste lid, 1° van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 wordt vervangen door de leeftijd van ▪ 58 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;

▪ 59 jaar vanaf 1 oktober 2025;

▪ 59 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;

▪ 60 jaar vanaf 1 januari 2030, - de leeftijd van 60 jaar, voorzien in art. 12.13.1., tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door de leeftijd van ▪ 60 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;

▪ 61 jaar vanaf 1 oktober 2025;

 ▪ 61 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;

▪ 62 jaar vanaf 1 januari 2030,

- de maximale duur van NAVAP, die heden 4 jaar bedraagt, wordt vervangen door een maximale duur van ▪ 3,5 jaar vanaf 1 oktober 2023;

▪ 3 jaar vanaf 1 oktober 2025;

▪ 2,5 jaar vanaf 1 oktober 2027;

 ▪ 2 jaar vanaf 1 januari 2030,

- in afwijking van artikel 12.13.1., wordt het recht op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering afgeschaft voor personeelsleden van het operationeel kader en officieren die ten laatste op 31.12.2030 niet voldoen aan de voorwaarden voor het recht op een dergelijke non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

budgettaire kost: 2023: 15.300 kEUR

2024: 76.500 kEUR

2025: 125.800 kEUR

Vanaf 2026: 136.000 kEUR

 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en geven afspraak aan deze Regering tijdens de komende acties.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.