1. Herinnering aan de normen

Principes met betrekking tot de rol van de herverzekeringsondernemingen 1° Een ongeval moet altijd worden gemeld aan de dienst die daartoe is aangewezen op basis van artikel X.III.7 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (PJPol).

 

Overeenkomstig artikel X.III.9, eerste lid, PJPol is deze aangewezen dienst ook als enige bevoegd om een ongeval juridisch aan te merken als een arbeidsongeval, in de zin van de wet van 3 juli 1967 betreffende de voorkoming of vergoeding van de schade veroorzaakt door arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar het werk en beroepsziekten in de openbare sector. 2° Als de in punt 1° bedoelde dienst oordeelt dat het om een arbeidsongeval gaat, moet het dossier vervolgens naar het forensisch medisch bureau worden gestuurd (artikel X.III.9, tweede lid, PJPol).

Overeenkomstig artikel X.III.10, § 1, PJPol is enkel het medisch-juridisch bureau bevoegd om de volgende medische aspecten van het arbeidsongeval vast te stellen: - de aard van de fysiologische letsels; - het medisch oorzakelijk verband tussen de letsels of het overlijden en de aangegeven feiten; - de tijdelijke arbeidsongeschiktheid; - de datum van consolidatie; - het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid.3 ° Gelet op het voorgaande heeft de herverzekeringsonderneming geen bevoegdheid op het niveau van de juridische kwalificatie van een ongeval als arbeidsongeval. Gelet op het voorgaande is de herverzekeringsonderneming derhalve niet bevoegd om een ongeval juridisch aan te merken als een arbeidsongeval. Een beslissing van de aangewezen dienst, bedoeld in artikel X.III.7 PJPol, waarbij een ongeval juridisch wordt aangemerkt als een arbeidsongeval, kan derhalve achteraf niet worden herzien op basis van eventuele adviezen van de herverzekeringsonderneming.

Bovendien is de herverzekeringsonderneming niet bevoegd om de medische aspecten van een ongeval dat wettelijk als een arbeidsongeval is erkend, vast te stellen.

Bij een arbeidsongeval is de rol van de herverzekeringsmaatschappij puur financieel.

De werkgever is zijn eigen verzekeraar ten opzichte van de benadeelde.

Dit betekent dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de kosten, schadevergoedingen en pensioenen ten gevolge van een arbeidsongeval die erkend zijn in overeenstemming met de punten 1 en 2 worden betaald.

Beslissingen van een herverzekeringsmaatschappij met betrekking tot een ongeval en de daaruit voortvloeiende schade spelen enkel een rol in de relatie tussen de werkgever en de betrokken maatschappij. In geen geval kunnen deze beslissingen leiden tot een vermindering of intrekking van de rechten die de wet van 3 juli 1967 aan de eiser toekent.

Met andere woorden, de werkgever kan zich niet verschuilen achter het advies van zijn herverzekeraar om zijn weigering om de eiser een bepaalde schadevergoeding toe te kennen te rechtvaardigen.

Bovendien mogen personeelsleden niet reageren op waarschuwings- of sommatiebrieven die hen rechtstreeks door de herverzekeringsmaatschappij worden gestuurd. De enige contacten van de maatschappij zijn de werkgever en, indien nodig, het medisch-juridisch bureau.

Dit belet de herverzekeringsmaatschappij echter niet om het arbeidsongeval door haar eigen medische adviseurs te laten controleren. Het personeelslid is dus verplicht om op verzoek van de instantie een dergelijk onderzoek te ondergaan om voor de herverzekeringsmaatschappij de financiële reserves vast te stellen die verband houden met het arbeidsongeval dat wettelijk erkend is als arbeidsongeval en om over te gaan tot de uitbetaling van voorschotten. Tot slot moet eraan worden herinnerd dat de raadgevend arts van de herverzekeringsmaatschappij geen medische bevoegdheid heeft over het personeelslid.

 

  1. De realiteit op het terrein

We krijgen steeds meer vragen over praktijken die volledig in tegenspraak zijn met GPI 70. Het blijkt dat de herverzekeraar, meestal ETHIAS, de leiding neemt in het dossier en beslist of het arbeidsongeval al dan niet wordt erkend. Als de herverzekeraar het ongeval niet erkent, is het duidelijk dat de werkgever (noot van de redactie: de politiezone) niet vergoed wordt als hij de beslissing van de herverzekeraar negeert. 

Dit is niet alleen volstrekt illegaal en volledig in strijd met de circulaire, het gaat ook ten koste van de rechtstreeks betrokken personeelsleden.

 

  1. Reactie NSPV

Deze situatie is natuurlijk onaanvaardbaar. We hebben de vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken vandaag ondervraagd tijdens het onderhandelingscomité voor de politiediensten en geëist dat de wettelijke normen officieel worden herhaald. 

Het NSPV houdt je op de hoogte!

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.