Vandaag kunnen we een nieuwe belangrijke doorbraak melden in de pensioenonderhandelingen. Namens de regering heeft de minister van binnenlandse zaken zich tegenover de NSPV delegatie die de onderhandelingen voert, akkoord verklaard om gans het operationeel kader bij de politie te erkennen als zwaar beroep. Deze erkenning wordt ingeschreven in een artikel dat deel uitmaakt van het Koninklijk besluit inzake de overgangsregeling waarover we nu nog onderhandelen.

Deze erkenning is van het grootste belang voor alle personeelsleden bij de politie die buiten de overgangsmaatregelen vallen. In de toekomst zullen immers enkel nog de zware beroepen aanspraak kunnen maken op een preferentieel pensioenregime. Met deze erkenning wordt dus nu al de eerste cruciale stap gezet die ons moet toelaten om snel verder te onderhandelen over een aangepaste vervroegde pensioenleeftijd bij de politie. Zo hoeven we niet langer te wachten op de debatten die daaromtrent nog moeten opstarten in de nationale pensioencommissie. Daardoor kunnen we de komende maanden al beginnen te onderhandelen over een nieuw pensioenstatuut voor alle politieleden waarbij ook rekening wordt gehouden met de specifieke aard van ons beroep en het risico dat er inherent mee verbonden is.

Wij hebben altijd gesteld dat we niemand in de steek zouden laten en dat we om die reden aanwezig blijven aan de onderhandelingstafel. Het is een politiek die rendeert zoals we vandaag opnieuw aantonen.

Verder heeft de overheid haar teksten in het overgangsregime nog verfijnd om tegemoet te komen aan onze breekpunten. Alzo wordt het wachtgeld verhoogd van 72,5% tot 74% (of 99,6 % van het pensioenbedrag) voor die personeelsleden met een volledige loopbaan die op 58 jaar willen kiezen voor een non-activiteit voorafgaand aan het pensioen. De duur van een volledige loopbaan wordt verlaagd van 38 jaar naar 37,5 jaren. Alle andere percentages in geval van onvolledige loopbaan worden eveneens verhoogd met 1,5%. Verder worden er nog diverse technische of juridische preciseringen aangebracht.

In de loop van volgende week zullen de onderhandelingen over deze 2e fase van het pensioendossier waarschijnlijk worden afgerond. Tegelijk hebben we de noodzakelijke basis gelegd voor de derde stap : een nieuw en aangepast pensioenstatuut voor de politie.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter


ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.