Via de pers moeten we vernemen dat de politiezones Westkust, Polder, Vlas en RIHO een protocol tot samenwerking hebben ondertekend. (lees het persbericht dd. 02/02/2018).

Vandaag 07/02/2018, op het BOC85 Polder, moeten we vast stellen dat de overheid van de PZ Polder de samenwerking niet heeft geagendeerd.
Een collega vakorganisatie (ACV) plaatste dat nochtans wel tijdig op de agenda.  Van de overheid konden we dan ook enige documentatie verwachten.
Echter op het BOC/CPBW werd ons ter zitting meegedeeld dat dit niet onze zaken zijn.
(Men heeft blijkbaar wel tijd om een persbericht op te stellen, doch niet de tijd om de vakorganisaties in te lichten)

Welnu: NIETS IS MINDER WAAR!

Artikel 3 van het Koninklijk Besluit betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk, dat heel duidelijk wordt stelt dat het comité voorafgaandelijk advies dient uit te brengen, wordt hier straal genegeerd.

Bijkomend hebben leden van het BOC alle bevoegdheden als leden van een CPBW zoals voorzien in de privébedrijven. (syndicale regelgeving - Artikel 36 van het KB 8 FEBRUARI 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten: "Aan de basisoverlegcomités worden voor de personeelsleden die tot hun ressort behoren alle bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk en die betrekking hebben op al die personeelsleden, hetzij op die personeelsleden van het operationeel kader dan wel van het administratief en logistiek kader afzonderlijk.")  

Als vakorganisatie betreuren wij ten zeerste deze gang van zaken!
In het kader van de samenwerking van de PZ POLDER met de andere PZ's Westkust, Vlas & RIHO, hebben wij als NSPV enkele pertinente vragen, zoals:

 • Hoe ziet die samenwerken eruit?
 • Welke diensten zijn betrokken?
 • Hoe zal alles concreet uitgewerkt worden?
 • Wie is betrokken en in welke mate?
 • Wat wordt er verwacht?
 • Op welke wijze zal dat ingevoerd worden en tegen wanneer?
 • Waarom werd het personeel niet voorafgaandelijk betrokken?
 • enz ...

 Allemaal vragen waar we geen antwoord op krijgen of kregen.

Over minstens 4 zaken wil het NSPV, op een afzonderlijk, specifiek en dringend BOC, de onderstaande zaken besproken zien:

 • Inzicht in het ondertekende protocol;
 • Over welke functies, thema’s gaat de samenwerking juist, wie is er in betrokken en in welke mate, wat is de visie van de overheid, wat wil men bereiken - en welke impact heeft dat op het personeel inzake arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsrelaties-verhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden?
 • We vragen een draaiboek hoe deze samenwerking in werking zal worden gesteld, met bijzondere aandacht voor de humane en sociale component;
 • Welke nieuwe taken, verwachtingen zullen worden gesteld aan het personeel?  Graag zien we een risicoanalyse op de totale impact naar het personeel toe, en met bijzondere aandacht naar het psychosociaal vlak.  Desnoods moet er een globale bevraging komen.  Tevens vragen wij ook heel concrete maatregelen om de gevonden risico’s te beperken en een plan van aanpak.

U zal begrijpen dat we deze manier van werken, communiceren en het negeren van de legitieme rechten van een BOC/CPBW niet kunnen smaken.
De vakorganisaties worden in deze opzij gezet en dat komt uitermate respectloos over.

Een dringend BOC/CPBW is dan ook noodzakelijk met alle betrokkenen.  We hopen op een respectvol begrip, anders zien we ons genoodzaakt naar andere syndicale middelen over te schakelen. 

De modaliteiten voor een dringend BOC vindt u terug in het RIO voor het hoog overlegcomité en de basisoverlegcomités voor de politiediensten, inzonderheid hoofdstuk III, art 8 laatste alinea : "Wanneer een representatieve vakorganisatie aan de voorzitter van een comité schriftelijk vraagt een punt dringend op de dagorde te plaatsen, dient hij het comité zo spoedig mogelijk bijeen te roepen, en uiterlijk twintig dagen na ontvangst van de vraag."

Met vriendelijke groeten,

Benny Staelens.