NSPV WEST-VLAANDEREN ANNO 2017.

 

Hallo,

Het jaar 2017 loopt weer op zijn einde . Als ik hierop terugkijk moet ik zeggen dat het een zeer druk syndicaal jaar was.

Naast onze gewone inzet op de talrijke BOC ,  CPBW, HOC,  onze rechtsbijstand, onze dossiers pesterijen , onze aanwezigheid op selectiegesprekken en examens WPS was er elke maand wel iets dat onze bijzondere aandacht behoefde.

Januari begon nog redelijk kalm toch dienden we de afspraken inzake agenten van politie nauwgezet op te volgen. We oefenden druk uit opdat de voorziene opleidingen van de agenten daadwerkelijk plaats vonden.

In Februari kwam de Pz Grensleie in een zware storm terecht inzake een dispuut tussen de Korpschef en quasi gans zijn personeel. Het NSPV WVl heeft hierin zijn verantwoordelijkheid genomen om de gemoederen enigszins te bedaren. Na een persoonlijk onderhoud met de Korpschef Pz Grensleie kwamen we tot een consensus,  tot tevredenheid van onze leden. Het NSPV WVl blijft de gemaakte afspraken opvolgen

Ook doken de eerste geruchten inzake de SPC op . Dit zorgde voor grote ongerustheid bij het personeel. Het NSPV bleef druk zetten op de overheid opdat er duidelijkheid zou komen , maar hierna meer over de SPC.

In maart doken de eerste problemen in de zone Mira op. Men wilde een samenwerking met de Gavers doordrukken zonder voorafgaande inspraak van de vakbonden. Na tussenkomst van het NSPV werd dit verijdeld.

Wanneer men dacht dat maart verder redelijk kalm zou verlopen werden we plots opgeschrikt door gele wolken boven Zevenkote. Deze bleken afkomstig te zijn van een salpeterzuurlek . Onze afgevaardigden van de Pz Kouter alsook onze welzijnspecialisten hebben in onderling overleg met de Korpschef  Pz Kouter onmiddellijk het nodige gedaan om de gezondheid van onze mensen te vrijwaren.

In april hadden we  een terugkomdag voor tuchtverdedigers,  samen met de Prov Oost-Vlaanderen. Er werd wederzijdse knowhow uitgewisseld.

Onze voorstelling voor de nieuwe aspiranten werd opgesmukt door een nieuwe PowerPoint met dank aan het team van de scholen

Jammer genoeg moesten we in april opnieuw actie voeren inzake de schrijnende toestand van het materiaal van de SPN . Een scheepvaartpolitie zonder schepen is totaal onaanvaardbaar . Hieromtrent deden we een actie aan het Provinciehuis.  De nodige contacten met de overheid werden gelegd om de situatie terug in orde te brengen.

In mei organiseerden we dan een colloquium inzake geweld tegen politiemensen. Met de aanwezigheid van iemand uit de rechterlijke wereld, de politieke wereld , een korpschef en onze nationale voorzitter werden er pittige debatten gevoerd. Er was een grote aanwezigheid wat aantoont dat het item leeft onder onze leden.

Eveneens in mei werden de eerste gesprekken gevoerd inzake een gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk tussen de Pz Mira, Pz Gavers, Pz Riho en Pz Polders.

Het NSPV Wvl deelde hierbij duidelijk zijn standpunten mee. Gezien deze niet konden worden nagekomen werd in september geen akkoord gegeven.

 In juni ontplofte de smeulende tijdbom in de Pz Vlas. De druppel was de agressie van de Korpschef ten opzichte van een collega. In gemeenschappelijk vakbondsfront werd er zwaar druk uitgeoefend op de plaatselijke mandatarissen dit ondermeer door onze verschijning in de  pers en op de lokale Tv zender. De discussie belandde zelfs in het parlement.    

Uiteindelijk legde de Korpschef Pz Vlas zijn ambt neer op 08/09/2017.

Alsof dit alles niet genoeg was dienden we nog tussen te komen in de Pz Knokke inzake het verbod te drinken in een dienstvoertuig. Na constructief overleg tussen NSPV en overheid werd ook dit probleem opgelost

In juli wilden we dan genieten van onze jaarlijkse vakantie maar dat werd ons niet gegund. In de Pz Mira kwamen we tot de vaststelling dat de resultaten van een intern medewerkers tevredenheids onderzoek  (MTO) werden achtergehouden voor de plaatselijke overheid. Het spreekt vanzelf dat de mensen in de Pz Mira hiermee niet waren opgezet. Het ging hem voornamelijk omtrent het gebrek aan personeel en het ontbreken van een centraal gebouw.   De  pers  nam hieromtrent contact op met de NSPV afgevaardigden.  Het NSPV Wvl heeft hier ook zijn verantwoordelijkheid opgenomen. Dit resulteerde in de formele belofte om extra personeel aan te werven en het realiseren van een nieuw centraal gebouw. Het spreekt vanzelf dat we de situatie blijven opvolgen

In vergelijking met de vorige maanden was Augustus redelijk kalm voor de syndicale werking NSPV Wvl.

In september was het dan de beurt aan de Pz Polder. Ook hier liepen de onderhandelingen met de plaatselijke overheid bijzonder stroef. Het waren ongeveer dezelfde problemen als in Pz Mira, namelijk personeelsgebrek en infrastructuur problemen.

Gezien de gesprekken op niets uitdraaiden dienden we als gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzeg in . Deze werd druk becommentarieerd in de pers . Kort nadien werd een akkoord bereikt met de overheid waarna we onze stakingsaanzeg introkken.

In oktober was het terug hommeles in de Pz Grensleie . Dit inzake een dispuut omtrent het overzetten van overuren. Dit resulteerde nogmaals in een stakingsaanzeg als gemeenschappelijk vakbondsfront.

Ook hier haalden we een mooi resultaat waarna de stakingsaanzeg werd ingetrokken

Onze gepensioneerden konden op 16/10 genieten van hun jaarlijkse samenkomst. Deze vond plaats te OUDENAARDE in salons Mantovani. Ik kan jullie verzekeren dat de afwezigen ongelijk hadden .

November was redelijk rustig. Doch hier hebben we de basis gelegd tot constructief overleg met de overheid inzake de nieuwe schietstand in de WPS.

In december kwamen de intenties van de overheid naar buiten inzake de SPC. SPC Brugge werd een satellietstation. Daardoor vreesde men dat de gewone plaats van werk van de mensen van SPC Brugge zou worden overgebracht naar Gent. Na harde onderhandelingen op nationaal niveau werd het akkoord bekomen dat de mensen in  Brugge konden blijven .

Voorts dienden we tussen te komen opdat de aspiranten winterkledij kregen om hun stages te kunnen uitvoeren.

Dankzij de druk van enkele mensen in West-Vlaanderen werd er terug werk gemaakt van het uitreiking van eretekens. De achterstand wordt langzaam ingehaald.

Op het gebied van ICT moet ik zeggen dat NSPV WVl een voorloper is binnen het NSPV.

Dit was een kleine bloemlezing van het afgelopen jaar. Ik heb speciaal geen namen genoemd gezien de bovenvermelde verwezenlijkingen slechts tot stand konden komen dankzij het ganse team van onze NSPV afgevaardigden in de provincie West-Vlaanderen. Hiervoor van harte gefeliciteerd en mijn welgemeende dank.

Jammer genoeg moet ik zeggen dat 2018 wederom geen gemakkelijk jaar zal zijn voor onze afgevaardigden. Ik denk hierbij aan de openstaande plaatsen binnen de diverse politiezones die niet kunnen worden ingevuld door de maatregelen van de regering, de functionele verloning , de ziektedagen etc…  Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we er weer zullen staan.

Maar laat ons eerst genieten van de komende feestdagen. Ik wens jullie dan ook het allerbeste toe voor 2018. 

 

Mvg

Benny Lavaert
Prov Vz