De laatste dagen ontvangen wij veel vragen inzake de overuren en het telewerken.

Wij hebben uw vragen voorgelegd aan de diensten van SSGPI. Wij maken hierbij de antwoorden over.

Wat betreft uw  vraag inzake vrijstelling van de belasting op overwerk, is deze maatregel niet van toepassing op de Geïntegreerde Politie.

In het kader van de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus, heeft het Bijzonder Besluit nr. 14 van 27 april 2020 het overwerkregime tijdelijk gewijzigd (artikel 25bis, § 1, lid 1, van de Arbeidswet van 16 maart 1971) door het basisquotum te verhogen van 100 uur overuren tot 220 uur voor het tweede kwartaal van 2020.

Weliswaar is in het wetsvoorstel van 24 april 2020 betreffende diverse dringende fiscale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie bepaald dat de vergoeding voor dit extra quotum van maximaal 120 uur overwerk vrijgesteld is van inkomstenbelasting, maar deze tijdelijke maatregel is niet van toepassing op de geïntegreerde politie. De politiediensten vallen immers niet onder het toepassingsgebied van de wet van 16 maart 1971 houdende regeling van het overwerkregime, die door de regering tijdelijk is gewijzigd.

Personeelsleden kunnen dus niet in aanmerking komen voor de belastingvrijstelling voor overuren die door de regering is voorzien.

Met betrekking tot uw aanvraag voor een vergoeding voor telewerken,

Het is inderdaad zo dat werknemers van de federale overheidsdienst (bv. IBZ) recht hebben op een telewerkvergoeding. Deze vergoeding is echter niet van toepassing binnen de geïntegreerde politie.

In ons statuut wordt namelijk niet verwezen naar de bepalingen van het openbaar ambt op het gebied van telewerk.

Voor de politie is de nota "Nota DGS/DSP-Dév HR-2013/10762 van 20-03-2013: Occasioneel thuis werken voor personeelsleden van de Federale Politie" van toepassing (zie punt 3.2.3).

 

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.