Sinds de 'Vivaldi'-meerderheid een federale regering heeft gevormd, zijn de gebeurtenissen op een bijzonder gewelddadige manier in een stroomversnelling geraakt!

In de eerste plaats op het terrein, met een veelvoud aan gewelddaden tegenover vertegenwoordigers van het openbaar gezag. Deze daden van geweld hebben meestal plaats in buurten die, mochten we de juiste term gebruiken, plaatsen van wetteloosheid moeten genoemd worden.   

Maar ook in de politieke cenakels, waar de verschillende politieke partijen streden voor de prijs van inventiviteit  inzake aankondigingen, de ene meer geruststellend en bemoedigend dan de andere. 

Met welke concrete resultaten voor de leden van de geïntegreerde politie? 

Van binnenuit is er niets bijzonders te zien. Een terugkeer naar de door de minister, Annelies VERLINDEN, gewenste sociale dialoog en een ontmoeting met de sociale partners. Geen Corona-cheque, zoals we weten, en enkele maatregelen die al aan andere federale ambtenaren zijn toegekend en die bij een eerste lezing werden geweigerd. Dus geen champagneovereenkomst, maar een kleine 'Kidibull' verbintenis.

Bij het Departement van Justitie daarentegen heeft degene die de Vlamingen liefkozend 'Quicky' noemen, hard toegeslagen. Niets minder dan een herschrijving van de Col10/2017 over geweld tegen de politie. Eindelijk iemand die tegemoet komt aan onze jarenlange eisen. We zullen nu wel eens gaan zien. Gedaan met de voorwaarde  van arbeidsongeschiktheid van ten minste 4 maanden, opdat de magistraat van het Openbaar Ministerie verplicht is de daders te vervolgen. Vanaf de eerste dag van werkonbekwaamheid zal er vervolging worden ingesteld!  

 

Behalve… bij het lezen van het voorstel voor een nieuwe versie van deze beroemde Col10/2017, wacht toch een wrede teleurstelling.

Niet alleen is het begrip, arbeidsongeschiktheid gedurende min of meer dan vier maanden, nog steeds aanwezig, maar ook is de belofte van de minister van automatische vervolging vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid volledig gerelativeerd.

 

Ernstig nu. Welke arts schrijft  een patiënt vier maanden na het eerste bezoek arbeidsongeschikt? Dit begrip is dus volstrekt onzinnig. 

Het onderwerpen van een strafrechtelijke procedure tegen de daders van geweld tegen politieagenten aan een dergelijk begrip is niets meer of minder dan een bekentenis van het failliet van de rechterlijke macht ter bescherming van haar dienaars.  

Dus minister Van Quickenborne ging dit verhelpen? Helaas niet.

En de teksten spreken voor zich : 

FYSIEK GEWELD DAT LEIDT TOT ONBEKWAAMHEID GEDURENDE VIER MAANDEN OF MINDER, FYSIEK GEWELD ZONDER ONBEKWAAMHEID, REBELLIE, BELEDIGING OF BEDREIGING.

  • De dienstdoende magistraat wordt alleen op de hoogte gebracht van deze feiten als vrijheidsberoving passend is in het licht van de feiten (bv. daden van bendeopstand, terugkerende handelingen waarvoor dezelfde persoon verantwoordelijk is, ernst van de handelingen, enz.)
  • De dienstdoende magistraat of een van zijn collega's zal in beginsel bevelen dat een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd wegens aanranding of verwonding van een lid van een politiedienst die ziekte of persoonlijke arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt (bedoeld in artikel 280, 3° en 4° van het Strafwetboek), te zijner beschikking wordt gesteld. Hij zal de verdachte horen voordat hij zijn beslissing over de vrijlating neemt of de verdachte ter beschikking stelt van de onderzoeksrechter, tenzij hij besluit de verdachte onmiddellijk ter beschikking te stellen van de onderzoeksrechter.
  • Bij wijze van uitzondering kan van deze richtlijnen worden afgeweken wanneer het Openbaar Ministerie zich om organisatorische redenen niet aan deze richtlijnen kan houden, met name wanneer veel verdachten tegelijkertijd van hun vrijheid worden beroofd.

"... om organisatorische redenen ....". 

Als je de toestand van de rechterlijke macht kent, is het voor alle politieagenten duidelijk dat er een heleboel ‘uitzonderingen’ zullen zijn, om organisatorische redenen! De grote vooruitgang die de minister heeft beloofd, lijkt gesmolten als sneeuw in de zon! 

U zult dus begrijpen dat we duidelijk het gevoel hebben dat we bedrogen zijn en dat de daders van geweld tegen politiemedewerkers waarschijnlijk een goede dag zullen hebben. 

Wie heeft het dus niet goed begrepen van de minister van Justitie ? De officieren van justitie of de vakbondsvertegenwoordigers? De taal van Voltaire is zeer ingewikkeld, de taal van Vondel duidelijk ook.

In ieder geval heeft het NSPV de overheid officieel bevraagd over deze nieuwe versie van de Col10/2017 en een vergadering met de SAT Justitie zal ons de nodige opheldering moeten brengen. We houden u natuurlijk op de hoogte. 

Het standpunt van het NSPV is al verschillende keren verspreid. Wij eisen een sluitende regeling, een wetgeving en een daadwerkelijk vervolgingsbeleid.

OPEN