De omzendbrief is in werking sedert 18 december 2022.

Deze omzendbrief heeft op verschillende vlakken een impact.

De aanpak van geweld tegen politiemensen berust volgens de omzendbrief op verschillende pijlers.

 • Een eerste pijler gaat over de preventie. Het is daarbij belangrijk dat voorzien wordt in een goede registratie van alle feiten van geweld tegen politiemensen, vastgelegd in een proces-verbaal en met concrete, correcte en volledige informatie.

Daarnaast dienen preventiemaatregelen te worden genomen:

  • waaronder een kwaliteitsvolle opleiding
  • een adequate (beschermings)uitrusting
  • het aanleren van adequate communicatietechnieken om escalatie te voorkomen. (PITIP - GPI48 - gelinkt)
   • Een tweede pijler gaat over de begeleiding van politiemensen die het slachtoffer zijn van geweld. 
    • Bij een geval van agressie is de werkgever verantwoordelijk voor de psychosociale opvang van het getroffen personeelslid. 
    • De leidinggevenden moeten voortaan ook binnen de HR dienst van elke lokale politiezone en federale entiteit één of meerdere contractpersonen ‘feiten van geweld’ aanstellen. Deze contactpersoon maken slachtoffers, hun partners en familieleden wegwijs in alle fases van de procedures.
    • Er wordt ook verwacht van vakorganisaties dat zij de personeelsleden ondersteunen.
   • Een derde pijler gaat over de strafrechtelijke gevolgen. De omzendbrief hanteert een nultolerantie ten aanzien van gewelddaden tegen politiemensen. Dat betekent dat wie zulke daden pleegt, altijd voor de strafrechtbank moet verschijnen en vervolgens de straffen zal moeten uitvoeren.

   • Een vierde pijler gaat over de burgerlijke partijstelling. Voortaan kan ook gevraagd worden aan de betrokken overheid om zich burgerlijke partij te stellen als een personeelslid slachtoffer is van geweld. Het blijft natuurlijk ook altijd aan het personeelslid zelf om, los van de stappen die ondernomen worden door derden of een verzekeringsonderneming, zich burgerlijke partij te stellen en zo zijn/haar rechten te doen gelden.

   • Een vijfde pijler gaat over de Commissie voor de erkenning van zware gewelddaden. De omzendbrief brengt in herinnering dat politiemensen die slachtoffer zijn van ernstige gewelddaden altijd integraal vergoed kunnen worden door deze commissie.

   • Een zesde pijler gaat over de administratieve procedures die moeten worden toegepast in geval van geweld tegen een politiemedewerker. 
    Het gaat dan om de onderstaande opgesomde procedures:
    • de erkenning als arbeidsongeval,
    • recht op rechtshulp,
    • Fonds voor opzettelijke gewelddaden,
    • de mogelijkheid tot herplaatsing van het slachtoffer bij werkhervatting. 

   De link naar het B.S.

   https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2022-12-08&numac=2022042924%0D%0A#top