Op 25 oktober vond er een Basisoverlegcomité en een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk plaats binnen de zone Kempenland (BOC Pol 124).

Tijdens het CPBW werden volgende zaken besproken:

Stand van zaken logistieke dossiers:

 • De bureaustoelen in het hoofdkantoor worden stelselmatig vervangen door ergonomische bureaustoelen.
 • PC’s en beeldschermen werden aangekocht en vervangen. In het wijkkantoor van Peer werd een Wifi-netwerk geïnstalleerd.
 • Laptop’s voor Mobile Office werden geleverd. Er is een oplossing in de maak voor het probleem dat Mobile Office niet overal naar behoren werkt.
 • De nieuwe politiemotor is geleverd.
 • De aankoop van een voertuig voor de lokale recherche heeft vertraging opgelopen doordat de gekozen motorisatie van het voertuig tijdelijk niet leverbaar is.
 • De multitools voor het operationeel personeel zijn geleverd en verdeeld onder het personeel.
 • Camera’s voor gebruik tijdens geweldsbeheersing zijn geleverd.
 • Bluetooth-systeem voor radiocommunicatie op de politiemotoren werden getest en besteld.
 • Het aankoopdossier van nieuwe motorhelmen met audio is in voorbereiding.
 • Het aankoopdossier voor de vervanging van de klasse 4 kogelwerende vesten wordt voorbereid.
 • Het verhoor-/klachtenlokaal wordt binnenkort voorzien van audio-visuele opnameapparatuur.
 • Twee patrouillehonden werden aangekocht, deze zijn momenteel bezig aan de opleiding.
 • De procedure voor de aankoop van een drugshond is lopende. Er wordt momenteel gekeken om een drugshond aan te kopen via de Federale politie.
 • Twee nieuwe combi’s zijn besteld via leasing.

Integriteitsenquête KU Leuven:

De verdere opvolging van de resultaten van de enquête zal gebeuren via het beleidsondersteuningsteam aangezien de korpschef vindt dat dit vanuit personeel zelf moet komen. Het is de bedoeling dat de korpsidentiteit verder wordt uitgewerkt.

Opfrissing dresscode:

De dresscode zal opgevolgd worden via het beleidsondersteuningsteam. De korpschef vindt dat ook dit vanuit het personeel zelf moet komen. Zij hecht belang aan uniformiteit van collega’s in groep. Er zal besproken worden welke kledij tijdens bepaalde diensten gedragen kan worden. Dit zal afhankelijk zijn van welke dienst er wordt uitgevoerd en er al dan niet contact is met burgers. Voor het burgerpersoneel wordt er momenteel bekeken of er een uniform voorzien kan worden, zodat ook zij aanzien worden als politiemedewerker door de burger.

Stand van zaken onthaal:

De hervorming van het onthaal wordt herbekeken. De hervorming werd doorgevoerd met het oog op de invoering van het afsprakensysteem. Dit heeft echter vertraging opgelopen waardoor het niet van start zal gaan op 01/01/2019. Wij wijzen erop dat het momenteel onwerkbaar is met maar één personeelslid aan het onthaal, gezien de drukte aan het loket en het hoge aantal telefonische- en radiofonisch oproepen. De korpschef erkent dit en deelt mee dat er momenteel gekeken wordt om terug een computer bij te plaatsen aan het onthaal.

Griepvaccins:

De medische dienst van de Federale politie neemt vanaf dit jaar het toedienen van griepvaccins niet meer voor hun rekening. Er werd gezocht naar een alternatief via de arbeidsgeneesheer of via de eigen huisarts. In dit laatst geval zouden de kosten eveneens gedragen worden door de zone. Er is een email verspreid onder het personeel maar hier is weinig respons op gekomen. Naar volgend jaar toe wordt er bekeken hoe dit georganiseerd kan worden.

Bedrijfsbezoeken:

Op 07/09/2018 heeft het jaarlijks bedrijfsbezoek plaatsgevonden. Er werd door de arbeidsgeneesheer een verslag opgesteld voor de 3 kantoren.

Hoofdgebouw Leopoldsburg:

Het probleem met de toegangspoort is opgelost. De toegangsbeveiliging is afgewerkt en in orde. Voor het cellencomplex blijven dezelfde opmerkingen terugkomen en zijn er enkele mankementen die hersteld of verbeterd moeten worden. Het vochtprobleem in de erker aan de voorzijde moet nog weggewerkt worden.

Wijkkantoor Hechtel:

De toegangspoort aan de achterzijde van het wijkkantoor van Hechtel dient voorzien te worden van een degelijk sluitsysteem. Combinatie pauzeruimte – verhoorlokaal is niet optimaal. De warmteproblematiek blijft aanslepen waardoor plaatsing van een airco aangewezen is.

Wijkkantoor Peer:

Verhuis naar de nieuwe locatie is een feit sedert begin dit jaar. Camerabeveiliging moet nog geïnstalleerd worden en de binnenkoer dient nog een definitieve afsluiting te krijgen.

Jaaractieplan 2019:

 • Het brandalarm van het nieuwe wijkkantoor van Peer is aan vernieuwing toe. Dit is onbegrijpelijk niet aan het licht gekomen bij de aankoop van het gebouw.
 • Er zullen nieuwe verkeersjassen klasse 3 worden aangekocht door de zone. Deze worden door de zone ter beschikking gesteld van het personeel. Dit zullen wind- en waterdichte jassen zijn van hoge kwaliteit.
 • Er wordt nieuwe hycap- en motorkledij aangekocht. Wij wijzen erop dat er zich een probleem stelt bij de levering van de hycap-kledij. Deze werden reeds vorig jaar gepast doch nog steeds niet geleverd. Het probleem zou zich stellen bij een verschil in benaming van de maat tussen de federale en de leverancier. 
 • Er worden nieuwe Astrid-radio’s aangekocht. Om niet opnieuw een miskoop te doen, worden in de komende periode verschillende toestellen uitvoerig getest.
 • Er zullen bodycams worden aangekocht voor het personeel. De korpschef benadrukt dat deze niet bedoeld zijn als controlemiddel maar om het personeel beter te beschermen en hun verhaal te staven.
 • Het verhoor-/klachtenlokaal zal uitgerust worden met een audio-visuele opnameapparatuur.
 • Meerdere voertuigen zijn aan vervanging toe en zullen in het eerste deel van volgend jaar vervangen worden.
 • Het organogram van onze politiezone dateert van met de politiehervorming in 2001. Dit organogram is achterhaald en voldoet niet meer aan de huidige noden van de politiezone. Er zal een nieuw organogram ontwikkeld worden.

 

Tijdens het BOC werden volgende zaken besproken:

Dienstplanning:

Er is de vraag gekomen van de dienstplanners om terug over te schakelen naar het oude ploegensysteem. Hier is echter nog geen beslissing in genomen door de korpschef. Er wordt bekeken welk systeem het best beantwoordt aan de noden van de zone en aan de veiligheid van het personeel. De integratie van de patrouillehonden in de dienstplanning is nog niet bepaald. Dit wordt samen met de dienstplanners en de patrouillehondgeleiders uitgewerkt. Er wordt eveneens bekeken of de patrouillehonden bovenzonaal ingezet kunnen worden.

Stand van zaken personeelsaangelegenheden:

 • Er zal een nieuw organogram ontwikkeld worden.
 • De korpschef geeft toelichting over de interne verschuivingen zonder in detail te treden over de persoonlijke dossiers. De verschuiving van bureaus werd doorgevoerd in samenspraak met Mensura.
 • Drie inspecteurs werden aangeworven voor de dienst operaties en zullen binnenkort in dienst treden.
 • De plaats van hoofdinspecteur op het afhandelingsbureel werd ingevuld.

Nieuwe graad “eerste”:

De aanvragen van de nieuwe graad “eerste” zijn tot op heden nog niet behandeld aangezien het voor de personeelsdienst niet duidelijk was of dit een verplichting is, of het al dan niet een vrije keuze van het personeelslid is.

Dragen van interventienummer:

Het is voor de personeelsdienst niet duidelijk of het interventienummer enkel wettelijk gedragen mag worden tijdens bepaalde interventies of permanent tijdens interventiediensten. Wij wijzen erop dat de interventienummer reeds gedragen wordt in PZ LRH. Mogelijk kan de personeelsdienst zich daar bevragen over het wettelijk kader.

Dossier verzekeringen:

Het voertuigenpark zal verzekerd worden bij verzekeringsmaatschappij AXA. Het dossier arbeidsongevallenverzekering is in het verleden overgeschakeld naar Belfius. Omwille van de complexe materie investeert Belfius hier niet langer in en zal het dossier opnieuw overgeheveld worden naar Ethias.

Stand van zaken van het onderzoek naar mogelijke schaalvergroting besteld door de politiezone:

Dit onderzoek werd niet uitgevoerd aangezien er geen onderzoekers voorhanden waren.

Stand van zaken huisvesting Leopoldsburg en Hechtel:

 • Voor het wijkkantoor van Hechtel wordt er nog steeds gezocht naar een geschikte nieuwe locatie.
 • Voor het hoofdkantoor van Leopoldsburg wordt gekeken naar een perceel van 1200 m² dat op de locatie ligt waar de nieuwe gevangenis komt. Dit is echter nog niet concreet.