Op 23/10/2018 is een BOC doorgegaan in de PZ Brugge.  Wij geven U een 'eigen' verslag van dit overleg.

CPBW ( punten overheid )

Data rondgangen gebouwen : Maandag 19/11 regio West, het commissariaat in Sint-Andries en in Sint-Michiels ;dinsdag 20/11 regio Oost, het commissariaat in Sint-Kruis en in Assebroek ;donderdag 22/11 regio Centrum ;maandag 26/11 regio Noord, het kantoor in Zeebrugge en het commissariaat in St-Pieters ;dinsdag 27/11  het Politiehuis .

Risico analyse Onthaal-Aangifte :KC er zou een omzendbrief/richtlijn komen vanwege de minister, doch momenteel is het nog wachten . Dit punt zou ook in het HOC behandeld worden . In hoofde is dit probleem gelinkt met de K4 , dus nu met de aankomende renovatiewerken zullen er problemen zijn . We zullen ons als korpsleiding zeker moeten beraden hoe we dat gaan aanpakken . Noot : er is alvast een werkvergadering voorzien met de leiding RC en het personeel zal zeker op de hoogte gehouden worden . In de marge van dit punt vraagt ACV OD wat de timing der werken is ; blijkbaar is er een lichte vertraging in de planning aldus HCP Van Severen . De werken zouden moeten aanvangen 5/11 , maar dat is niet haalbaar ( in gebruikstelling werfzone , verkeersaanpassing Kartuizerinnenstraat , voorafgaand asbest onderzoek…). VSOA vraagt als de heraanleg van de binnenkoer voorzien is : HCP Van Severen heeft gevraagd ook dit heikel punt te behartigen . Wat betreft het gebruik der (dienst) voertuigen , zal een nota worden verspreid met richtlijnen .Wat betreft parkeren persoonlijke voertuigen worden alternatieven aangereikt ( mogelijkheid nemen abonnement parkings , tegen voordeeltarief bovengronds parkeren binnenstad ).

Update BLS ( basic life support ) : de PA meldt dat er reeds reanimatie oefeningen zijn uitgevoerd ( oefenpop ) ; dit is voor elk PL voorzien , dus iedereen zal de kans krijgen de sessie te volgen . ACV OD vraagt als er nu eindelijk defibrilators zullen aangekocht worden ;de KC antwoordt dat na de opleiding van alle PL toestellen zullen aangekocht worden .

Arbeidsongevallen Woon-werkverkeer , stavaza : PA :er zijn 9 gevallen op jaarbasis geweest , waarvan de meeste fietsongevallen zijn . Een werkgroep is opgericht : een brochure is opgesteld , een aanbod veilig fietsparcours wordt voorgesteld , mogelijkheid tot checken van de techn.staat v/d fiets in het fietsatelier ( station ) wordt voorzien ( niet herstellen !).

Toetreding Mintus tot GIDPBW : ter zitting wordt het formulier aan elke vakorganisatie overhandigd voor akkoord ( en ter ondertekening ) : Vanwege NSPV en VSOA was er de voorafgaande vraag als de identificatiefiche kan ingezien worden : NSPV wenst niet dat door het ondertekenen van het akkoord er een andere tijdsbesteding zou zijn van de inzet ( lees minder behartiging van de problematieken v/h politiepersoneel ) of dat het kwaliteitsniveau zou dalen . KC en PA melden dat het enkel een personeelsherschikking betreft in het luik OCMW ( waar Mintus een onderdeel van wordt ) , m.a.w. dat de globale werking niet in het gedrang zal komen . Op 30/11/2018 is de samenkomst voorzien waar het akkoord te berde wordt gebracht .

Heupholster / Dijbeenholster : de KC is akkoord om een correctie toe te staan : personeel wijkdiensten en binnendiensten zal de vrije keuze hebben , de andere holsters worden opnieuw ter beschikking gesteld . De interventiediensten zullen het model dijbeenholster gebruiken ( uniformiteit) . VSOA meldt de gemengde opinie die bij de motorrijders heerst ;de KC antwoordt dat de groep motorrijders zal moeten kiezen conform de meerderheid die beslist .

punten NSPV:

Technische keuring dienstvoertuigen : recent dienen politievoertuigen in het Vlaamse Gewest niet meer verplicht technisch gekeurd te worden . Er is wel sprake van een " keuringsprotocol " ; Is de zone daarvan  reeds op de hoogte gebracht ? Welke is het standpunt/visie van onze zone ? In het belang van de veiligheid voor bestuurders en inzittenden wensen wij toch dat er dienstvoertuigen op regelmatige basis aangeboden worden bij de keuring .(o.a. remmen , banden ophanging enz zijn cruciale criteria om dit niet te controleren ) : de KC zegt dat de dienstvoertuigen in PZ Brugge verder zoals voorheen technisch gekeurd zullen worden , de veiligheid van het PL is cruciaal !

Rondgang Gebouwen  preventie*adviseur : het NSPV vraagt als de AG mee kan op rondgang : de KC zegt dat de PA mee kan .

Poetspersoneel : alhoewel een vast budget is voorzien vanuit de politiebegroting blijkt dat niet alle poetstaken naar behoren uitgevoerd kunnen worden . niet te wijten de inzet van het poetsend personeel zelf , maar omdat te weinig poetspersoneel capaciteit ingezet wordt . Een evaluatie dringt zich op . HCP Van Severen stelt dat de zone betaalt voor het aanbod , en stelt ook vast dat niet alle poetstaken naar behoren kunnen uitgevoerd worden . Ziekteverlof blijkt hier het grote probleem te zijn , stad krijgt moeilijk de leemtes ingevuld . Het mag niet zo zijn dat de gezondheid van onze werknemers in het gedrang komt . Blijkbaar is één der pijnpunten het reinigen van tapijten . Dit zal prioritair aangepa( kt worden . De nodige vraag zal gericht worden .

REGULIER BOC : punten Overheid :

Algemene toelichting korpsorganisatie :de KC stelt een 7 puntenplan voor : Dirriv wordt herschikt : luik beheer en verkeer en luik regiowerking ; een inhoudelijke wijziging zal dit teweeg brengen . AIB en AIK zullen organisatorisch dichter bij elkaar staan , want de info is best te bundelen ( gericht patrouilleren..): informatiegestuurde politiezorg .

Een coachend leiderschap is noodzakelijk , er is altijd nood aan goede sturing en daarbij zullen de verantwoordelijkheden verruimd worden , de functie van permanentie-officier zal breder ingevuld worden ( de vroegere Dirops) . De eindbeslissing wordt genomen door de KC en de 2 andere HCP’s . Het bijsturen van de dienst personeelsbeheer is ook aan de orde , immers we hebben een tekort aan PL en er is overbevraging  . Betere efficiëntie van de ordediensten ( meer stewards , private firma’s …) , er is daarvoor budget voorzien . De MFO2 bepalingen zullen we stringenter toepassen , we gana meer beroep doen op Hycap . Wat betreft de aanwervingen zullen we automatisch beroep doen op de “ aspirantenmobiliteit “ . We gaan ook meer hulpmiddelen aanwenden ( camerabewaking…) ( dit item komt op de gemeenteraad van vanavond ) . Als dat alles nog niet genoeg is , gaan we desnoods rechtstreeks aanwerven ondanks het duurdere kostenplaatje daarvan . ( 50.000 euro per jaar per man…) . Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur ( er is een half miljoen euro voorzien )  . Een calogiseringsoefening is ook gewenst . Er wordt jaarlijks 900.000 euro opgebruikt van het veiligheidsfonds . Een uitbreiding van het CALOG kader is ook aan de orde . Wat betreft interventie , men moet zich de vraag stellen als een snelle aanrijtijd het belangrijkste criterium is ( kwaliteit versus kwantiteit…); momenteel zijn er 8 vaste ploegen , zouden 4 vaste ploegen en 4 wijzigbare ploegen ( regioploegen ) geen meerwaarde zijn ? De CO’s zullen de nodige verzoeken moeten doen . Er is momenteel voldoende cijfermateriaal ter beschikking , de ploegen kunnen fluctueren .  Kortom stelt de KC , we gaan moeten evolueren naar een andere manier van werken .ISLP gaat ook vervangen worden door een gloednieuw systeem .

Het NSPV vraagt dat het sociaal opvangnet niet in het gedrang mag komen , want de kans dat operationeel personeel die iets overkomt is altijd bestaande ( zie de recente actualiteit ) . De KC garandeert dat hij het opvangnet zeker zal laten bestaan , getuige de huidige gevallen van collega’s die pech hebben gehad .

Het  NSPV  vraagt dat er zeker overlegmomenten zullen voorzien worden , want de impact van al deze wijzigingen zal zeker gevolgen hebben op  het personeel . De KC zegt dat die overlegmomenten er zeker zullen zijn .

Track and Trace systeem : KC : dit zal worden voorgelegd op een techn BOC en binnen de grenzen v/h advies van de privacy commissie .

Nota VBC 2019 :  de nieuwe nota werd voorgelegd ; deze is in analogie zoals de vorige jaren en bevat dezelfde percentages in functie van de aantallen .

Nieuwe functieprofielen : de functieprofielen werden overhandigd inzake : adjunct diensthoofd Verkeerszaken , teamlid COPS type 1 en teamlid COPS type 2 : geen opmerkingen . HCP Rotty merkt op dat dit in feite een regularisatie is van de actuele situatie .

Wijziging actoren evaluatie : gelet op de wijzigingen van directies , zijn automatisch een paar wijzigingen in het organogram vereist : de lijst met de aanpassingen is overgemaakt ; geen opmerkingen .

Punten NSPV :

Problematiek maaltijdvergoedingen recherche : diverse nota's worden aan het PL overgemaakt  , er is geen coherente interpretatie van wie nu welke maaltijdvergoeding krijgt . Deze nota's zijn nooit voorgelegd op een BOC of technisch BOC voor goedkeuring .Wij vragen een uniforme regelgeving voor alle PL , geënt op de bestaande geldende regelgeving conform de ATO . HCP Van Severen stelt dat het evident is dat het statuut letterlijk wordt toegepast .Ook VSOA merkt op dat er klachten zijn wegens gebrek aan uniforme regels …Blijkbaar is er nu dan toch een duidelijke nota . De KC zegt dat er geen probleem is om de vroegere aanvragen te melden bij de personeelsdienst op voorwaarde dat die diensten destijds correct zijn gerapporteerd aan het diensthoofd ! Het kan niet zijn dat diensten door elkaar gehaald worden , er zijn afspraken gemaakt die dienen nageleefd worden . Is het door omstandigheden zo dat er toch op het moment zelf wijzigingen noodzakelijk waren , dan moeten die dan gerapporteerd worden aan het diensthoofd . Kwestie om ook faire afspraken te maken .

Problematiek ISLP  :het probleem is nu ruim genoegzaam gekend  ,spijts meerdere vroegere meldingen blijft het probleem aanslepen  en zelfs verergeren . Los van het feit dat in bijzijn van getuigen , raadsheren enz , er omvangrijke verhoren e.d. moeten ( deels ) hernomen worden , is het dienstdoend personeel ook verveeld met de tijdsdruk ( lees overuren ...) , zeker als een pv binnen de wettelijke termijn dient overgemaakt te worden . Heeft de KC intussen al daarover met zijn ambtsgenoten kunnen communiceren en wat is de conclusie ? Indien niet , wanneer zal dit gebeuren ? Welke maatregelen zullen op korte termijn genomen worden om dit probleem aan te pakken ? Deze problemen leiden tot behoorlijke frustraties bij het personeel die daarmee geconfronteerd wordt . Blijkbaar zou een andere zone zelf een sjablonensysteem ( buiten ISLP ) ontworpen hebben , en dat kan perfect in Archipol opgeslagen worden . I police zit er wel aan te komen , maar dat is nog niet voor vandaag… KC zegt dat het probleem in Brussel voortspruit ( men heeft maar 1 tot 2 Pl om alle ISLP gelinkte problemen van alle zones te behartigen…een systeem dat door 30000 mensen gebruikt wordt ! Wat betreft  I-Police , slecht een tweetal zones zijn echt kandidaat om dit te gebruiken . Volgens HCP Rotty doet het gerucht de ronde dat in de huidige context I-Police pas klaar zou zijn in 2024…Hoe dan ook , op deze manier verder werken is niet juist . HCP Van Severen engageert zich om dit heikel probleem  aan te pakken .

Omschakeling dienst emailadressen PZ Brugge : stavaza ? KC zegt dat het nu twee weken duurt eer een email adres geactiveerd wordt . Er wordt ingeboet aan kwaliteit als gecentraliseerd wordt . HCP Van Severen zegt dat de opleidingen voorzien zijn , maar stelt dat voor de oudere generaties PL dit een extra belasting kan betekenen . Veranderingen zijn niet iedereen genegen , maar de overheid dwingt ons er toe een uniforme regeling te gebruiken .

Overvloed Banners :  we stellen vast dat dit jaar er 10 banners waren voor 26 weken , in juli en augustus zijn 9 weken , mag men maar max 3 WE verlof nemen waarvan in het laatste WE andermaal een banner...SOM : op 16 WE zijn dat al 35 dagen waarop geen verlof genomen kon worden .In de laatste 4 maanden zijn alweer 3 banners op 17 WE ...Verlof is een recht . Verlof weigeren kan ook , maar als dan nadien blijkt dat men toch niet wordt ingezet , is dit allesbehalve sociaal ! Dit getuigt van slechte planning en nog meer op het negeren van de rechten op een behoorlijk normaal sociaal leven van het PL . We verzoeken de overheid om toch in de toekomst dit systeem te herzien . De druk wordt groot , temeer daar de bestuurlijke overheid steeds meer evenementen organiseert met politie inzet . De paar extra manschappen waarvoor KC geijverd heeft zijn zeker een goede zaak , maar dan nog blijft het probleem bestaan . De R.A. is ook een element dat getoetst moet worden bij dit item ! HCP Rotty antwoordt dat er in 2016 24 banners waren en momenteel in 2018 slechts 22 , maar hij geeft toe dat het beter zou kunnen . HCP Rotty engageert zich om het aantal toekomstige banners te beperken . Hij stelt wel dat dit nooit volledig zonder kan , daarvoor is het huidige politiebestel te complex alhier , gelet op de vele activiteiten op ons grondgebied . HCP Rotty wil wel de factor vrijwilligheid meer aanwenden voor een aantal evenementen , daartoe is een maandelijks overleg directie / regiohoofden noodzakelijk , kan een overzicht geboden worden van het aantal mensen dat gezocht wordt voor een bepaald evenement en kan een aanbod gedaan worden van opgave vrijwilligheid . Via HCP Van Severen kan aan de dienstplanners een opgave gedaan worden van de grote evenementen . Ook zal zoals de KC al zei eerder , meer Hycap aanwenden , samenwerking met prive partners . Wat specifiek het voetbalgebeuren betreft gaan we meer differentiëren , t.t.z. flexibeler werken , echter zonder de veiligheid van onze mensen in het gedrang te brengen . We maken de oefeningen . Het systeem van de banner zal echter blijven bestaan ; vb wat betreft een match Cercle - Kortrijk , we hadden behoefte aan 1 sectie ( negen mensen) , we kregen zelfs dat niet ingevuld op basis van vrijwillige opgave…Blijkt dat men vroeger voor 2 jaar intekende in Hycap , nu is het tot je leeftijd van 40 jaar . HCP Van Severen vraagt als men nog meer kan fluctueren zonder echter aan de vrije weekends te raken …Ook de andere vakorganisaties pleiten toch voor de vrijwilligheidfactor meer en beter aan te wenden . NSPV is al jaren vragende partij . Het blijft ene moeilijk item , we kijken uit naar de werkwijze die HCP Rotty beoogt en hopen dat dit toch wat meer tegemoet komt aan de verzuchtingen van iedereen .

Inzet toezicht 't Zand :n.a.v. de nieuwe verkeerssituatie op het Zand blijkt dat vele bestuurders de verkeersregels negeren , een verhoogd toezicht is momenteel vereist . De capaciteit dat dit toezicht vereist is nefast voor de werking van andere taken . We hadden gehoopt dat de toestand zou normaliseren , doch blijkt dat er volop massaal gezondigd wordt tegen de wegcode . Worden ANPR camer'as voorzien op korte termijn , want op de huidige manier van werken is het dweilen met de kraan open...Een paar infrastructurele maatregelen zouden ook al kunnen helpen , heeft de politie in deze voldoend egefundeerde adviezen kunnen verstrekken ? In de marge van die verkeersproblematiek merken we op dat stad Brugge een vacature uitschreef voor een mobiliteitsconsulent , gaat deze exclusief voor stad Brugge werken of gaat deze in coöperatie met of bij de Lokale Politie werken ? 

KC antwoordt dat er momenteel nog volop gewerkt wordt aan de voeding van het ANPR systeem ( “ white list “) , eenmaal dat opgelost kan het verder met meer ANPR . Echter het toezicht zal verder noodzakelijk blijven in de nabije toekomst aangezien er alweer ingrijpende werken zullen plaatsvinden de eerste maanden ( Guido Gezellelaan wordt afgesloten , werken aan de Buffelbrug …) , dit alles zal toch impact hebben op de verkeersstroom .

Protocolakkoord met PZ Damme Knokke Heist : zoals op vorig BOC gemeld zou er technisch overleg gehouden worden . Is er al iets gepland daaromtrent ? Stavaza . De KC antwoordt dat er een monitor comite is opgericht om een aantal werkpunten operationeel te vertalen ; de eerste uitgewerkte punten worden verwacht in de eerste helft van november en indien deze goed bevonden worden wordt dit voorgelegd in de technisch BOC , in principe voorzien in de tweede helft van november .

Nieuwe besmeuring van voertuigen op parking PH : blijkbaar is er opnieuw pollutie , kan de milieudienst van stad Brugge metingen komen uitvoeren ? ( analyse van het product , determinatie en bepalen herkomst...) . Aangezien de betrokken firma elke verantwoordelijkheid van zich afschuift , lijkt een milieuonderzoek aangewezen .HCP Van Severen herhaalt dat het eerste pv geseponeerd werd . HCP Rotty zal toch de vraag richten om dit verder te onderzoeken .

Nieuwe Federale nota uitbreiding van het recht op kosteloze rechtshulp : onderschrijft onze polis deze ? HCP Van Severen stelt dat de toetsing is gedaan en dat dit geen enkel probleem is . De polis die onze zone dekt omvat de uitbreiding . Voor meer info verwijzen we graag naar GPI News dd 18/10/2018 ( nr 01/2018 ) tevens in Pixtra verschenen . Heeft u desalniettemin toch problemen of twijfelt u , contacteer iemand van onze afgevaardigden .

Varia NSPV : test generator PH : gelet op de diverse meldingen van afsluitingen electriciteit enz , blijkt dat we beschikken over een autonome generator . Is deze bedrijfsklaar in geval van noodzaak ? de KC zegt dat er overgegaan zal worden tot vervanging van de batterijen , dit komt nog deze avond op de gemeenteraad

Volgend BOC :voorjaar 2019 ( januari , datum nog vast te leggen )

Met syndicale groeten , namens NSPV PZ Brugge , verslag Paskal De Bruycker.

Indien u vragen heeft , suggesties , opmerkingen , contacteer ons gerust .