Op 04/10/2018 is een BOC doorgegaan in de PZ Damme/Knokke-Heist.  Wij geven U een 'eigen' verslag van dit overleg dat enkele 'highlights' bevat van het goedgekeurd officieel verslag van de overheid.

De vergadering CPBW & BOC sluit aan op de rondgang van de politiepost Sijsele, met de externe en interne preventieadviseurs.

CPBW
Jaaractieplan 2018
- Een 'onthaalbrochure' voor nieuwe medewerkers wordt ontwikkeld, met inbreng van elke directie.  Daarna wordt ook het verhaal van peter- en meterschap opgestart.
- Register van eerste hulp bij lichte ongevallen (EHBO) wordt vaak ingevuld.  analyse wordt gemaakt van deze input.
- EHBO-ploeg werd opgestart, pleister-dispensers opgehangen op verschillende locaties, AED (defibrilator) operationeel in inkom hoofdcommissariaat
- AO-dossiers: samenwerking tussen verschillende directies gaat goed nu
- Healthscreen : matige respons, 44/100, enkel voor PL niet-interventie, 41% konden naderhand een afspraak maken met arbeidsgeneesheer, doch niemand heeft dat gedaan.
- Grootste lawaaihinder = gesprekken & circulatie van collega’s, wordt meegenomen in bespreking nieuw politiecentrum.
- Roken kan/mag enkel nog in het voorziene hok op de binnenkoer.
- contactgegevens van vertrouwenspersonen moet op een toegankelijke plaats uithangen.

Jaaractieplan 2019
- Opmaak risicoanalyse EHBO
- Opmaak risicoanalyse Psychosociale Aspecten
- Aanpak van de resultaten van de HealthScreen
- analyse van het nacht- en ploegensysteem binnen de zone
- extra (vrouwelijke) vertrouwenspersoon wordt gezocht en opgeleid
- opleiding voor Hiërarchische Lijn inzake taken IDPBW binnen het welzijnsverhaal

Vertrouwenspersonen
het CPBW gaat akkoord met de formele aanstelling van Serge GYDE als vertrouwenspersoon en de formele ontheffing van Kristien CROES van haar opdracht als vertrouwenspersoon.

BOC
Samenwerkingsprotocol tussen PZ Brugge & PZ Damme/Knokke-Heist
- monitoringcomité superviseert de nadere technische uitwerking waar nodig, en zorgt voor de opvolging/evaluatie.
- protocol zal gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij de focus is gelegd op een aantal prioriteiten. Begin 2019 zal een gezamenlijk CPBW/BOC van de beide politiezones worden georganiseerd.
- Bij de eerstvolgende rijopleiding van de politiezone Brugge in Ursel kan alvast één medewerker van de politiezone Damme/Knokke-Heist aansluiten.

De korpschef wijst er op dat er deze zomer veel snelheidsovertredingen zijn begaan door de medewerkers, zelfs in de bebouwde kom. Ook het gebruik van zwaailicht en sirene lijkt toe te nemen.  De korpschef heeft een intern onderzoek bevolen naar het rijgedrag, en de analyse is verontrustend. Een gepast rijgedrag is een stevig werkpunt voor sommigen.
Elke nieuwe medewerker kan een opleiding defensief rijden volgen in Zolder. Er zijn veel jonge mensen bij de interventiepolitie, hoewel ook veel anciens een te zware voet hebben.
Het ACOD stelt vast dat voor aspirant-inspecteurs een doelstelling “prioritair rijden” bestaat, maar ze vangen hun stage aan zonder opleiding.
Het NSPV merkt op dat een dienstvoertuig een arbeidsmiddel is, waarvoor de nodige instructies en rijopleiding moet worden gegeven.

Inzet veiligheidsconsulent en Data Protection Officer
- Deze functie wordt uitoefend door Tom Desot, calog-medewerker van de politiezone Brugge.
- Het NPSV vraagt of dit protocol een aanzet vormt voor verdere fusieplannen tussen beide politiezones.  De korpschef en de voorzitter antwoorden dat dit uitdrukkelijk niet het geval is. Beide politiezones zijn zelfbedruipend en kunnen volwaardig de basispolitiezorg verzekeren, maar willen gebruik maken van elkaars sterkten. Het protocol is een sterk politiek signaal in die zin. Dat is ook de boodschap die is meegegeven door de burgemeesters en de korpschefs in het universitair onderzoek naar schaalvergroting in de politiezones, van prof. Jelle Janssens.

Invoering van het interventienummer
Politieambtenaren en politieagenten in uniform dragen een naamplaatje dat op zichtbare en leesbare wijze is aangebracht op een welbepaalde plaats van hun uniform.
Voor bepaalde interventies kan de korpschef echter beslissen het naamplaatje te vervangen door een interventienummer.
De politieambtenaren die in burgerkledij tegenover een persoon optreden dragen een armband die op zichtbare en leesbare wijze het interventienummer vermeldt waarvan zij houder zijn, behalve wanneer de omstandigheden het niet toelaten.
De korpschef wil de mogelijkheid om het interventienummer te gebruiken i.p.v. de naam, slechts in welbepaalde gevallen toestaan, b.v. bij terreuracties.
Omwille van de klantgerichtheid naar de burger, wil hij ook toezien op een correct gebruik van hetzij de naam, hetzij het interventienummer.

Kwalificatief ‘eerste’
De personeelsleden – ops en calogs – van de geïntegreerde politie met 13 jaar graadanciënniteit kunnen voortaan hun graad laten voorafgaan door het kwalificatief ‘eerste’. Deze erkenning genereert geen geldelijke valorisatie.
De korpschef vindt het geen goed idee dat elkeen die voor het kwalificatief ‘eerste’ in aanmerking komt, dit, naar eigen keuze, zelf zou aanmelden in Galop. Hij wil dat elke medewerker die onder de voorwaarden valt, vanuit Personeel & Organisatie globaal wordt aangemeld i.p.v. dit individueel te doen.
Die uniformiteit, niet alleen in de graadbenaming, wil de korpschef ook in de ondertekening van een e-mail ingang doen vinden. Hij zal daarvoor een sjabloon laten uitwerken voor een uniforme look and feel.

Eretekens
De lijst met de kandidaten ligt momenteel bij de korpschef voor nazicht. Er zijn momenteel twee grote inhaalbewegingen bezig voor medewerkers (in actieve dient of gepensioneerd) die de voorbije jaren in aanmerking zijn gekomen voor een ereteken. De korpschef d of het personeelslid aan de formele voorwaarden voldoet. Vervolgens moet het personeelslid zelf toestemmen om het ereteken te ontvangen. Daarna gaat de lijst terug naar Brussel voor de toekenning van het ereteken. Tot slot zullen de gelauwerden op een intern huldemoment in het korps het ereteken overhandigd krijgen. De politiezone draagt de kosten van het ereteken (medaille).

Kosteloze rechtshulp
Het NSPV zegt dat het in geval van geweld tegen de politie zijn leden aanraadt om telkens, op grond van artikel 52 WPA, rechtshulp te vragen aan de overheid.
De korpschef zegt dat dit een interne regeling is van de vakbond, maar dat heeft geen dwingend karakter voor de politiezone. Hij wil conform de afspraken met de huisverzekeraar Ethias, ook de rol van de herverzekeraar erkennen, die met goede redenen soms een minnelijke regeling kan voorstellen. Hij pleit voor het gezond verstand, en wil elk dossier op zijn merites beoordelen. De juiste afweging om al dan niet rechtshulp te verlenen, zal telkens gebeuren door het politiecollege.

Personeelsformatie
Voor de verdere uitrol van de personeelsformatie, meer bepaald de invulling van bepaalde knelpuntfuncties in het korps (vooral de wijkpolitie), stelt het NSPV aan de korpschef voor om een nieuwe oproep te doen naar vrijwillige kandidaten in het bijzonder naar de interventiepolitie.  De korpschef zegt dat de wijkteams, meer bepaald in Damme en Heist, hoe dan ook moeten worden versterkt. De situatie is daar nu problematisch. Ook de bestuurlijke overheid heeft dit uitdrukkelijk gevraagd. De korpschef heeft die oproep al bij herhaling gedaan o.a. bij zijn korspbrede uiteenzetting op 20 juni, en in zijn blauwe communicatie. Hij zou het liefst zien dat kandidaten zich vrijwillig melden om hun loopbaan een nieuwe wending te geven in die richting, maar als er geen of voldoende kandidaten zijn, zal hij noodgedwongen mensen moeten aanduiden.
Er is een poule van 12 mensen met minstens 8 jaar anciënniteit in de interventiepolitie. Zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. De korpschef zal de vrije plaatsen de komende maanden fasegewijze invullen, per referentieperiode, zodat de wijkpolitie tegen de zomer van 2019 volledig is ingevuld.
Het NSPV vraagt waarom dit gebeurt op basis van de anciënniteit. Het NSPV vreest dat op die manier een jonge en onervaren interventiepolitie overblijft. De vakbond vraagt hiervoor flankerende maatregelen.
De korpschef antwoordt dat het basiskader vol zit. De interventiepolitie is de laatste jaren sterk verjongd, waardoor de korpschef de meer ervaren interventie-inspecteurs de kans wil geven om door te stromen in het korps. Wat hem betreft mag iedereen een functie bij de wijkpolitie uitoefenen.
De ervaring in de interventiepolitie wil hij borgen door o.a. de wachtofficier, de opleiders geweldsbeheersing, en een nieuwe rol van peter- en meterschap in het korps.

Volgende CPBW/BOC op 10/12/2018

voor verslag,
Nico Claeys.