Overeenkomstig de bepalingen van onze statuten lichten wij u in dat er een verkiezing zal plaatsvinden op vrijdag 22 oktober 2021 te Retie, Markt 4 (@CABASSE)
 http://www.at-cabasse.be/

Tom De Gent, onze provinciale voorzitter heeft te kennen gegeven dat hij zijn mandaat ter beschikking stelt van de provincie.  Tom is geslaagd voor het directiebrevet en zal medio september de opleiding aanvatten.  Om zich ten volle te kunnen inzetten is het onmogelijk dit te combineren met de functie van provinciaal voorzitter.  Daardoor zal het mandaat van provinciaal voorzitter via verkiezingen worden begeven.

Kandidaten voor een mandaat als provinciaal voorzitter dienen gedurende ten minste de
4 voorafgaande jaren één van volgende hoedanigheden te hebben gehad :

  • bestuurslid op nationaal of provinciaal niveau ;
  • lid van een provinciale raad ;
  • vaste afgevaardigde.

De administratieve stand van dienstactiviteit is vereist voor de uitoefening van het mandaat

De verkiesbaarheidsvereisten waaraan de kandidaten dienen te beantwoorden zijn opgenomen in de artikelen 93 tot 100 van het ARIO.

In dat verband worden de kandidaten gevraagd alle nuttige stukken te voegen bij hun kandidatuur.

De kandidaturen voor dit mandaat dienen toegezonden te worden per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan NSPV vzw (ter attentie van de nationaal secretaris), Romboutstraat 1 te 1832 Zaventem en dit uiterlijk tegen 20 september 2021.  Een copy dient afgeleverd te worden aan de provinciaal voorzitter en waarnemend provinciaal secretaris.

 

Eddy DE BLAERE

Wnd Provinciaal Secretaris

Mail : eddy.de.blaere@nspv-ant.be

Gsm :  +32 468 33 32 06