Op 26 oktober vond er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en een Basisoverlegcomité plaats binnen de zone Kempenland (BOC Pol 124).

Tijdens het CPBW werden volgende zaken besproken:

•    Goedkeuring en verslag van de vorige vergadering.

•    Stand van zaken samenwerking/fusie:

Er zijn geen concrete fusieplannen. Voor eind 2018 zal hier meer dan waarschijnlijk geen beslissing over genomen worden. Er moet werk gemaakt worden van goede samenwerkingsverbanden te smeden met PZ Lommel, PZ Hano en eventueel PZ BHT. Door middel van goede samenwerkingsverbanden kan een mogelijke fusie misschien vermeden worden. De samenwerking met de lokale recherche van PZ Lommel staat on hold. Hier moet verder gekeken worden met de andere zones wat mogelijk is. Het is belangrijk om tot een goede samenwerking te komen om ook zo een hoofd te kunnen bieden aan de verschuiving van de werklast van de FGP naar de lokale recherche.

•    Personeel:

Het afgedeeld personeel zal in onze zone aanwezig zijn zolang het budget dit toelaat. Voor 2017 is dit geen probleem, voor 2018 moet dit verder bekeken worden. Het doel voor 2018 is om de norm van 74 FTE’s op te vullen en dit extra aan te vullen met 2 detacheringen. Dit moet echter nog goedgekeurd worden. Het budget voor opleidingen wordt omhoog getrokken. Momenteel staat er 1 plaats open via de mobiliteit voor inspecteur operaties.

•    Logistieke dossiers:

Dashcams:
Na een ernstig incident tijdens een achtervolging waarbij een voertuig op het dienstvoertuig is ingereden, werd beslist om de dienstvoertuigen uit te rusten met dashcams. De reden van plaatsing is zeker niet bedoeld als controlemiddel maar wel om het personeel bij te staan. Samen met het VSOA benadrukken wij dat privégesprekken niet mogen worden opgenomen en dat een korpsnota i.v.m. het gebruik van de dashcams noodzakelijk is.

Kledijdossier:
Er werd een nieuwe leverancier aangesteld voor de levering van de kledij. Om het budget onder controle te houden en misbruik te voorkomen, werden quota’s opgelegd op het aantal te bestellen artikelen per jaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan er van afgeweken worden en zal de nota met gezond verstand gehanteerd worden.
Wij wijzen erop dat sommige vastgelegde aantallen aan de lage kant zijn. We denken hierbij aan T-shirts en de pull met ronde hals en de fleece. Ons voorstel om enkel quota’s op te leggen voor stukken zonder politielogo wordt niet aanvaard. Voor het personeel met een overschot aan kledijpunten stellen wij voor om een quota vast te leggen van een maximum aantal kledijpunten dat per jaar besteld mag worden om zo het budget onder controle te houden. Dit wordt niet aanvaard.

Verkeersjas:
De leverancier is bezig met het uitwerken van een concept op maat voor PZ Kempenland en PZ Lommel. VSOA merkt op dat er rekening moet gehouden worden met het wapenholster bij het bepalen van de lengte van de jassen.

Kogelwerende vesten:
De leveringsdatum van de nieuwe kogelwerende vesten is niet gekend. Dit zal nagevraagd worden.
Voor de webbing op het kogelwerende vest worden er door de politiezone twee stuks toebehoren voorzien per personeelslid. Indien men het niet wenst te gebruiken, kan het onderling doorgegeven worden. Indien noodzakelijk blijkt, kan bekeken worden of drie voorzien moeten worden. Het is echter niet de bedoeling dat het een kakofonie wordt en dat het vest wordt volgehangen.

•    Stand van zaken huisvesting:

Peer:
De datum van de verhuis van de wijkpolitie naar de nieuwe locatie wordt uitgesteld door de gemeente. Men is afhankelijk van de gemeente en van de aannemer om te bekijken wanneer een verhuis mogelijk is. Voor de verhuis moet er nog praktisch bekeken worden hoe dit zal verlopen.

Hechtel-Eksel:
Dit is een aanslepend probleem. Vorige opties hebben geen resultaat opgeleverd. Er moet rekening gehouden worden met het financiële kostenplaatje. De wijkpolitie moet in de nabije omgeving van het gemeentehuis gehuisvest worden.

Leopoldsburg:
Het Kwartier Ijzer is een mogelijke optie door de beschikbare ruimte en gunstige voorwaarden. Het gebouw leent er zich echter nog niet toe om te fungeren als politiecommissariaat. Het biedt mogelijkheden maar er zijn aanpassingswerken noodzakelijk met een bijhorend prijskaartje.
Een andere optie is om het huidige politiecommissariaat te slopen en een nieuw complex te bouwen, maar dan zal er tijdelijk uitgeweken moeten worden naar een geschikte locatie. Beide opties zullen verder onderzocht worden.

Hervorming onthaal:
Er wordt momenteel onderzocht of er gewerkt kan worden met een digitaal afsprakensysteem om wachttijden aan de loketten te reduceren. Het is de bedoeling om dit toe te passen zowel in het centraal onthaal als in de wijkkantoren. Dit systeem is verbonden met de vernieuwing van de website.

•    Stand van zaken gehoorbescherming:

De op maat gemaakte individuele gehoorbescherming zal volledig met kledijpunten aangekocht kunnen worden. Er wordt niet ingegaan op onze vraag om dit beschermingsmiddel deels of volledig op kosten van de politiezone ter beschikking te stellen van de personeelsleden. Wij vragen samen met het VSOA dat dit herbekeken wordt als de oortjes in de toekomst gekoppeld kunnen worden aan de nieuwe dienstradio’s.

•    Bedrijfsbezoeken:

Op 01/09/2017 heeft het jaarlijks bedrijfsbezoek plaatsgevonden. Er werd door de arbeidsgeneesheer een verslag opgesteld voor de 3 kantoren. Het probleem met de toegangspoort van het hoofdgebouw blijft aanslepen. Hier dient dan ook een oplossing voor gevonden te worden.

•    Ernstig veiligheidsincident tijdens een grensoverschrijdende achtervolging:

Naar aanleiding van het incident stelt de korpschef dat de politiemotor niet gebruikt had mogen worden.
Dit vinden we kort door de bocht. Het kan niet zijn dat een politiemotor meer dan één jaar geleden werd aangekocht en tot op heden de boordradio nog steeds niet werkt. Het probleem zou een aanslepende discussie zijn tussen de leverancier van de politiemotor en de leverancier van de boordradio. Samen zijn we er over eens dat er dringend een oplossing noodzakelijk is zodat de politiemotor snel terug operationeel is.

 

Tijdens het BOC werden volgende zaken besproken:

•    Goedkeuring en verslag van de vorige vergadering.

•    Stand van zaken integriteitsenquête KU Leuven:

Onze politiezone heeft de grootste respons bij het invullen van de enquête van de deelnemende politiezones binnen de provincie. We moeten echter voorzichtig zijn met de resultaten te interpreteren. De resultaten zullen verwerkt worden door een stagiaire van de KU Leuven welke in 2018 stage komt doen in onze politiezone en de resultaten verder zal verwerken.

•    Organogram:

Dit wijzigt voortdurend door detacheringen en interne verschuivingen. Tijdens de volgende mobiliteitsronde zal er 1 plaats worden opengesteld voor inspecteur operaties.  

•    Korpsnota bewapening:

Er werd een nieuwe korpsrichtlijn bewapening opgesteld die voor elk personeelslid van toepassing is. Het is geen volledige nieuwe richtlijn maar een aanpassing aan de huidige manier van werken.
Wij merken op dat in de richtlijn vermeld staat dat in de wapenkamer enkel inbeslaggenomen wapens bewaard mogen worden en dat alle andere inbeslaggenomen voorwerpen moeten bewaard worden in een ruimte specifiek voor inbeslaggenomen materiaal. Wij stellen vast dat nog steeds inbeslaggenomen voorwerpen in de wapenkluis bewaard worden en dat de locatie van de ruimte specifiek voor inbeslaggenomen materiaal niet gekend is bij de meeste personeelsleden.
Dit zal nogmaals gecommuniceerd worden met het personeel.

•    Stand van zaken aanwerving CALOG-personeel voor de verwerking van de gegevens ANPR, trajectcontrole, e.a.:

Momenteel staat dit on hold aangezien er nog geen zicht is op de werklast dat het met zich meebrengt. De aanwerving is opgenomen in het budget en wordt meegenomen naar 2018. Er wordt gekeken of een samenwerking met het gewestelijk verwerkingscentrum mogelijk is.